Практичні поради при виборі обладнання для гноєвидалення

Обладнання для гноєвидалення

Український ринок технічно го обладнання за останні де кілька років істотно поповнив ся продукцією, яка видаляє, переробляє та дає можливість повторно використовувати гній. Мова йде про принципо во нові технологічні рішення від виробника Eisele, давно відомого для багатьох євро пейских фермерів. Сьогодні й українським фермерам до ступно обладнання для вида лення гною, яке прекрасно ви конує свої функції та задачі.

Як обрати обладнання для видалення гною?

Щоб визначитися з необ­ хідним обладнанням для вида­ лення гною, потрібно пройти декілька важливих кроків:

 1. Якщо тільки плануєть­ ся будування тваринницького комплексу, слід визначитися з концепцією використання гною.
 2. Далі важливо підібрати оптимальну систему для влас­ ного підприємства, яка на сто відсотків відповідає конкрет­ ним умовам і цілям.
 3. Після цього визначається кількість, об’єм і розташування накопичувальних ям, лагун.
 4. В кінці обирається облад­ нання та партнер для подаль­ шої співпраці. Система гноєви­ далення від компанії Eisele – це виключно високоякісне облад­ нання, яке може функціонувати в агресивному середовищі та працювати десятки років.

Також вибір тієї чи іншої мо­ делі залежить від того, яким чи­ ном утримуються тварини, го­ дуються, в якому фізіологічному стані знаходяться, чи є підстил­ ковий матеріал і так далі. Перед тим, як замовити обладнання для видалення гною, слід об­ говорити всі нюанси та деталі з кваліфікованим спеціалістом. Він допоможе обрати високо­ ефективну систему, яка гаран­ товано впорається з постав­ леною задачею та підвищить продуктивність праці.

Яке пропонується обладнання для видалення гною?
Ціна на обладнання для ви­ далення гною залежить від характеристик тієї чи іншої моделі. Сьогодні найбільшим попитом користуються:

 • Занурювальні насоси. Компактні, потужні та тисячі ра­ зів випробувані на практиці в найжорсткіших умовах. Насос від Eisele характеризується високим КПД і зручністю в експлуатації завдяки простому управлінню.
 • Вертикальні насоси. Ба­ гаторічна експлуатація в екстре­ мальних умовах не раз довела відмінну якість роботи вертикаль­ них насосів Eisele. Оскільки на­ соси виготовлені спеціально для перекачування гною, вони справ­ ляються з найскладнішими за­ вданнями, надійно змішуючи та перекачуючи до 12 000 л/хв (для насосів з електроприводом).
 • Роторні насоси. Са­ мовсмоктувальні, для перека­ чування речовини із вмістом твердих частинок.
 • Занурювальні змішувачі. Для перемішування в кінцевому місці зберігання і попередній ямі. Міксер занурюється у се­ редовище. Оптимальні лопаті міксера призначені для мак­ симальної штовхаючої сили та кращого змішування. Змішувач опційно пересувний для мо­ більного використання.
 • Тракторні змішувачі. Такі змішувачі призначені для запов­ нення цистерни зверху. Мо­ дульна конструкція з можливіс­ тю мати різноманітні висоти та довжини.
 • Компоненти для біогазових установок, міксери на валу відбору потужності тощо.

Де варто придбати системи гноєвидалення?
Системи гноєвидалення ви­ магають якісної техніки та до­ бре спланованого використан­ ня. Команда інженерів фірми Eisele розробляє установки і планує насоси, міксери та се­ паратори згідно з відповідни­ ми умовами.

Компанія «Сій Добро» – це офіційний український пред­ ставник Eisele, який має влас­ ну монтажну та сервісну служ­ бу для забезпечення клієнтів професійним сервісом. Наші співробітники з радістю допо­ можуть реалізувати ваші заду­ ми та стануть для вас надійни­ ми партнерами.

«Сій Добро» впроваджує су­ часні технології модернізова­ ної системи гноєвидалення з німецькою якістю обладнання та професійною установкою і своєчасним сервісним супро­ водом упродовж експлуатації.

 

НАСОСИ

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ СЕРІЇ АТ КОМПАКТНІ, ПОТУЖНІ, НА­ДІЙНІ, ЕФЕКТИВНІ
Компактні, потужні і тися­ чі разів випробувані на прак­ тиці в найжорсткіших умовах: глибинні насоси серії AT. Кла­сичний насос від Eisele ха­ рактеризують високий ККД і зручність в експлуатації зав­ дяки простому управлінню. Серію АТ можна експлуатувати в мобільному і стаціонарному, сухому і вологому режимах. Діапазон потужності: від 3,0 до 22,0 кВт. Подача насоса: від 2300 л/хв до 6700 л/хв.

Всі частини для кріплення виготовлені з нержавіючої ста­ лі. Герметичні та невимогли­ ві в обслуговуванні. Гвинтова лопать з наплавками твердо­ го сплаву відіа­сталь (змен­ шує зношування і подрібнює підстилку чи кормові рештки). Дуже легко встановлювати. Ідеальна розмірність для даної області використання. Захист від сухого ходу. Виробництво цього виду насосу в «Eisele» з 1972 року.

РОТОРНІ НАСОСИ DK
ВИСОКОПОТУЖНІ, ГНУЧКІ, МІЦНІ, ПЛАВНІ
Універсальні насоси се­ рії DK від Eisele продумані до дрібниць і виконують свої функції навіть в найскладніших умовах експлуатації.

Комплексний асортимент приладдя та комплектуючих дозволяє розширити діапазон використання і виконати будь­ які запити замовників. Діапазон потужності: електропривод: від 5,5 кВт до 30,0 кВт. Привід від­ бору потужності: від 1500 л/хв до 6000 л/хв. Подача насоса: від 475 л/хв до 5700 л/хв.

ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ
ДИНАМІЧНІ, ЕФЕКТИВНІ, УНІКАЛЬНІ, ВИПРОБУВАНІ
Вертикальні насоси Eisele мають високий коефіцієнт ко­ рисної дії. Допускається ви­ сокий вміст сухих речовин (можливість перекачування). Стабільні, надійні рами кон­ струкції запобігають вібра­ ції. Захист від сухого ходуБагаторічна експлуатація в екстремальних умовах не раз довела відмінну якість роботи вертикальних насосів Eisele. Ці невтомні “трудівники” справля­ ються з найскладнішими зав­ даннями, надійно змішуючи і перекачуючи до 12 000 л/хв. Діапазон потужності: від 3900 до 12 000 л/хв. Типи приводів: трифазний електродвигун або вал відбору потужності. Мон­ тажна висота: від 1,5 м до 5,5 м. (масляна ванна з контактним ущільнюючим кільцем). Кана­ ли і матеріал для кріплення із нержавіючої сталі. Встановле­ на форсунка перемішування. Гвинтова лопать з наплавками твердого сплаву відіа­сталь (зменшує зношування і по­ дрібнює підстилку чи кормові рештки).

МІКСЕРИ
ЗАНУРЮВАЛЬНІ МІКСЕРИ З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ GTWS ПОТУЖНІ, МІЦНІ, НАДІЙНІ,ЕФЕКТИВНІ
Високий коефіцієнт корисної дії. Термоконтроль у механізмі перемикання (не може пере­ грітися!). Механізм у масляній ванні; контактне ущільнююче кільце. Всі частини власного виробництва. Робоче коле­ со виготовлене з нержавіючої сталі. Всі частини для кріплен­ ня з нержавіючої сталі.
Занурювальні міксери з електродвигуном Eisele гаран­ тують герметичність навіть під тиском і оснащені гідродина­ мічними двокрилими широки­ ми лопастями, які забезпечу­ ють максимальну ефективність в роботі і рентабельність. Бага­ тий асортимент перевіреного на досвіді приладдя та комп­ лектуючих розширює монтажні та експлуатаційні можливості обладнання. Програма GTWS, незважаючи на компактність, пропонує широкий спектр мож­ ливостей використання. Діапа­ зон потужності: від 2,2 кВт до 22,0 кВт.

НАУКА ІННОВАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Серія GTWSU розроблена спеціально для забезпечення циркуляції в кільцевих кана­ лах. Високопотужний міксер від Eisele працює в постійному режимі і забезпечує рівномірне перемішування навіть дуже гус­ тих субстратів. Діапазон потуж­ ності: 7,5 кВт, 11,0 кВт і 15,0 кВт.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГНОЄВИДАЛЕННЯ

ГІДРАВЛІЧНІ HP-МІКСЕРИ
Оснащені мішалками дов­ жиною від 3,5 м до 6,0 м і шарнірним з’єднанням рами з гідроналаштуванням, мік­ сери Eisele з валом відбору потужності пропонують іде­ альне мобільне рішення для широких діапазонів дії і різ­ них глибин занурення. Високі технології в поєднанні з вели­ кими практичними знаннями забезпечили міксерам Eisele з валом відбору потужнос­ ті величезний успіх на ринку збуту. Діапазон потужності: 33,0 кВт і 48,0 кВт. Монтажна довжина: від 3,5 м до 6,0 м.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКЦІЇ ФІРМИ «EISELE» :

 • 130 років досвіду в облас­ ті техніки для рідкого гною
 • Дуже великий об’єм влас­ ного виробництва означає, що більшість складових частин продукується саме в «Eisele» і розрахована на використання в техніці для гною
 • Відділ нових розробок разом з центром для випро­ бування знаходиться безпосе­ редньо на фірмі
 • Відповідний досвід при проектуванні установок
 • Електромотори виготов­ ляються за найвищими вимо­ гами у власному виробництві
 • Повне виробництво в Ні­ меччині

Засновник фірми Франц Айзеле в процесі створення і виготовлення своїх інновацій­ них розробок, які в подальшо­ му неодноразово отримували високу оцінку, взяв за аксіому принцип найвищої якості для своїх винаходів, оскільки ро­ зумів, що гідну і довготрива­ лу конкуренцію здатні скласти лише ті продукти, які відпові­ дають найжорсткішим вимо­ гам ринку. Його розробки удо­ сконалювалися наступними поколіннями, а спектр послуг та діапазон ринків збуту по­ стійно розширювався.

Досягти такого успіху можуть лише ті, хто здатний вкласти душу у свою справу, працювати з ентузіазмом і значною част кою перфекціонізму.

НАУКА ІННОВАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАНУРЮВАЛЬНІ МІКСЕРИ З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ GTWSU інтенсивності потоку і оснащені поштовховими лопатями для забезпечення високої ефек­ тивності при перемішуванні. Міцна конструкція зі зносостій­ ким торцевим ущільненням га­ рантує тривалий термін служ­ би при низькій закупівельній ціні. Діапазон потужності: від 7,5 кВт до 33,5 кВт.

Сучасні системи і способи гноєвидалення

Способи гноєвидалення

Будь-яку тваринницьку ферму або свинарник неможливо уявити без останнього етапу – видалення продуктів життєдіяльності тварин. Саме тому, ще під час будівництва, реконструкції та експлуатації тваринницьких комплексів або свиноферм серед багатьох технологічних процесів особлива увага приділяється гноєвидаленню.

Незалежно від того, будують корівник, свинарник чи приміщення для утримання птиці, систему гноєвидалення починають закладати ще на стадії фундаменту. Залежно від обраного типу системи облаштовують підлогу приміщення і будують лагуни/ванни для зберігання гноївки або майданчики для сепарації та зберігання твердого гною.

Забезпечення своєчасного видалення гною є одним з головних умов високої продуктивності при стійловому утриманні тварин в закритих приміщеннях. Гноєвидалення відноситься до одних з найбільш трудомістких і складних технологічних процесів у тваринництві, які безпосередньо впливають на стан тварин, на комфортність умов їх закритого змісту, на загальний рівень гігієни в приміщенні. Правильно підібраний варіант системи «гноєвидалення» істотно знижує вміст в повітрі шкідливих азотистих газів, значно покращує загальний мікроклімат у приміщенні, підвищує всі основні показники ефективності. Існуючі технічні засоби вітчизняного виробництва для систем видалення, збору, збереробки та утилізації гною і гноєвих стоків на сьогодні є малоефективними і екологічно небезпечними.

Приміром, ще відносно не так давно була популярною система гідрозмиву: для неї доцільно встановлювати повністю або частково щілинну підлогу. Ця система хоча й вважається гігієнічною, втім, популярною була переважно на маленьких фермах, адже потребує великої кількості води для змивання маси до гноєсховищ. Тож через великі економічні витрати її останнім часом застосовують дедалі рідше.

Як на свинарських, так і молочних фермах поширеною є самопливна система гноєвидалення. Для неї також потрібна щілинна підлога (або скреперна установка за суцільної підлоги) й ванни. Крізь щілини гноївка потрапляє в розташовані під підлогою ванни. Під час видалення наноси, встановлені в гноєсховищі, відкачують гноївку з ванн і переганяють до лагун для зберігання або безпосередньо до цистерн для вивезення на поля.

Якщо ж підлога суцільна – гноївку з приміщення до ванн або інших ємностей видаляє дельта-скрепер. Далі – принцип видалення такий самий, як і за самопливної системи. Ці дві системи рекомендовані для корівників із безприв’язним утриманням худоби. За прив’язної системи використовують переважно скрепери з видаленням твердого гною каналами в підлозі.

Комплектація систем видалення гноївки – це ванна для накопичення, труби і клапани, а також насоси для закачування гноївки в сховища (а для скреперної системи – потрібне ще й додаткове обладнання). Тому самопливну систему вважають простою у використанні й економічною: вона не
рігання, знезараження

Сепаратор для відділення рідкої фракції гною від твердоїпотребує великих затрат праці та значної кількості води.

У великотоварному тваринництві використовуються різні види очисних систем. Для кожної ферми можна підібрати оптимальний варіант, що враховує вид матеріалу підстилки (гумові покриття), тип застосовуваного харчування і пиття, вік тварин. На сучасних фермах застосовуються різні види систем видалення гною, у тому числі механізовані.

Особливості гноєвидалення у ВРХ
В Україні для гноєвидалення в корівниках як для дійного стада, так і для молодняка найчастіше використовують шибера зі стоком, де гноївка зберігається тимчасово. Від того, за якою технологією або процедурою її видаляють із приміщень та переробляють або вивозять на поля, залежить як санітарний стан корівників, здоров’я тварин, так і ефективність молоковиробництва зокрема.

Гній ВРХ різниться, перш за все, за вмістом сухої речовини (СР): у дійних корів 7–9% СР; молодняку 10–11% СР. За зберігання рідкої маси гною на ній утворюється кірка, яка переміщається поверхнею. Тому перед відкачуванням таку гноївку слід гомогенізувати (перемішати). Адже якщо цього не зробити або перемішати погано, під час відкачування рідкої фракції в ній підвищується вміст СР у залишковій масі, через що ускладнюється процес її видалення.

Особливо це стосується рідкої маси гною молодняка: високий вміст сухої речовини значно погіршує її транспортування та перемішування.

Неправильно спланована система гноєвидалення на фермі може стати причиною замерзання або блокування маси гною в установці, що, у свою чергу, призводить до великих проблем!

Існує декілька методів самопливу рідкої гноївки каналами до ванн-накопичувачів. У разі стікання в поперечний канал із накопичувачем для рідкої маси гною, вона потрапляє в розрахований за розмірами поперечний канал. Звідти рідка маса переміщається через підйом/підвищення в глибокий накопичувач. За потреби гноївка залишається в накопичувачі та перемішується за допомогою стаціонарного заглибного міксера. Вертикальний насос перекачує рідку масу гною в кінцеве сховище та за допомогою рідкого гною з додаванням води промиває поперечний канал.

За іншою системою рідка маса стікає в кільцевий канал. Далі міксер, що глибоко встановлений у каналі, починає працювати; відбувається циркуляція і маса гомогенізується. А вже вертикальний або заглибний насос перекачує рідку фракцію в кінцеве сховище для зберігання. Таку систему часто застосовують у зовнішніх стоках.

Важливо пам’ятати, що ємності сховища для гноївки мають бути розраховані не мен- ше ніж на 6 місяців зберігання! При цьому слід брати до уваги, що крім гною там також міститиметься промивна та дощова вода. Тому для ВРХ діє розрахунок: 3,8 м3 виходу гною кожні 6 місяців на 1 гол. – GV (згідно з KTBL). Наприклад, 500 гол. дійних корів х 1 GV x 3,8 м3 = 1900 м3 необхідного об’єму для зберігання

Швидке й просте наповнювання цистерни для транспортування гноївки забезпечує високу продуктивність усієї системи гноєвидалення на фермі. Якщо транспортування забирає багато часу, то в такому разі слід подбати про резервні ємності.

Приземне внесення гноївки запобігає втраті азоту в ґрунті, що негативно впливає на клімат і, між іншим, коштує фермерам чималих грошей!

Для досягнення максимальної ефективності варто використовувати шлангові аплікатори, які забезпечують точне розподілення рідкої маси гною. Процес сепарації гноївки доцільно проводити в господарствах із поголів’ям від 150 дійних корів. У певних випадках вигідно показали себе мобільні сепараторні установки, які можна використовувати універсально.

Вміст сухої речовини твердої фракції гною становить до 35%,тому після сепарації її можна використовувати як підстилку для боксів відпочинку тварин. Завдяки цьому відпадає потреба витрачати кошти на збирання та зберігання соломи на підстилку. До того ж об’єм сховища для зберігання фільтрату на 15% менший, ніж для не відокремленої гноївки. А залишко- ва рідка маса гною краще придатна для удобрення пасовищ та кормових угідь.

 • Занурювальний насос
 • Насоси та змішувачі для системи гноєвидалення
 • Вертикальний насос
 • Занурювальний змішувач
 • Ротаційний насос

Особливості гноєвидалення у свиней
Останнім часом на сучасних свинокомплексах і свинофермах України почали широко впроваджувати самопливну систему періодичної дії без використання води, яка була розроблена і добре зарекомендувала себе. За використання цієї системи гній видаляєтся через спеціальні накопичувальні ванни по ПВХ-трубам в гноєзбірник, який розташовується поблизу приміщення, потім перекачується в гноєсховище або очисні споруди.

Досвід застосування такої системи на фермах і комплексах з виробництва свинини засвідчив, що її ефективність залежить від рельєфу місцевості, розміщення ванн та каналізаційних труб.

Якщо рельєф місцевості, де розміщена свиноферма, має незначні перепади висот, то в такому випадку система самопливного видалення стоків від приміщення до гноєсховищ будується без проміжних станцій, що перекачують гній. Така система може застосовуватися в приміщеннях без підстилки або з невеликою кількістю дрібно нарізаної соломи. У такому разі рекомендують для каналізації в першому випадку використовувати труби діаметром 200 мм, а в другому – діаметром 315 мм.

Важливою складовою технології промислового свинарства є утилізація гною, від якої залежить вихід та якість гною як органічного добрива та чистота навколишнього середовища.

На свинофермах й комплексах гнойові стоки розділяють на тверду і рідку фракції механічним і гравітаційним способами. Механічний спосіб використовують на свинарських підприємствах потужністю 12 тис. свиней і більше, а гравітаційний – на всіх інших. Засоби механічного розділу рідкого гною повинні забезпечувати отримання твердої фракції вологістю не більше 85%, а гравітаційного – не більше 96%.

Наступним етапом є карантинування гною протягом 7 днів; компостування гною активним (7-8 дней) або пасивним (2 міс. в теплу пору року і до 3 міс. в холодну) способами для знезараження і дегельмінтизації; знезараження рідкої фракції гною в секційних ставах-накопичувачах (до 8 міс.); використання його як органічного добрива на полях. На останній стадії використовують мобільні транспортні засоби, обладнані пристроями для внесення в ґрунт рідкого або твердої фракції гною.

EISELE: провідна європейська компанія з постачання сучасного обладнання для гноєвидалення
Серед пропозицій на ринку технічного обладнання для українських ферм особливо важлива техніка німецького виробнника. Хоча для України це й новачок, та європейським фермерам фірма «Eisele» (Franz Eisele und S hne GmbH und Co. KG Pumpen und Maschinenfabrik) відома вже понад сторіччя.

Це традиційна для Німеччини сімейна фірма, яка з 1887 р. виробляє обладнання для сільського господарства. Нині по всьому світу вона постачає насоси й міксери для ферм, біогазових установок, а також комунальних потреб. Цікаво, що засновник фірми – Франц Айзеле – за освітою був каретним майстром, але дуже полюбляв сільське господарство. Свої навики він застосовував для вдосконалення на той час складної в роботі та погано обладнаної сільськогосподарської техніки. Так, згодом компанія починає виробляти, продавати й ремонтувати насоси, крани, електродвигуни.

Після Другої світової війни підприємство поступово виходило з кризи, налагоджувало виробництво та почало будувати перший мобільний відцентровий насос. Технічна досконалість цих насосів дала їм змогу працювати в складних умовах експлуатації. Ще одні інновації 1982 р. практично увічнили фірму серед виробників сільськогосподарського обладнання: занурювальні моторизовані міксери й насоси. При цьому роторні й вертикальні насоси компанії також користуються популярністю не лише у фермерів, а й у будівельних та комунальних компаній.

Традиційно німецькі виробники приділяють багато ува- ги технічному вдосконаленню своєї продукції. Враховуючи те, що будь-яка техніка може з різних причин вийти з ладу, німецькі інженери розробляють спеціальні структури елементів, використовуючи якісні матеріали, аби забезпечити швидкий ремонт і відновлення працездатності виробу безпосередньо на місці експлуатації. У разі виникнення питання щодо вибору техніки для своєї ферми, слід враховувати, що насоси для гноєвидален- ня працюють у важких умовах, контактуючи з агресивним середовищем. Вони можуть робити цілодобово, тому це мають бути надійні помічники у такій брудній справі. Тож обирайте для свого господарства лише якісне обладнання, що прослужить вам довгі роки.

Використана література:

 • Волощук В., Замикула В., Онищенко А. Досвід використання сучасної системи гноєвидалення у свинарниках. Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України.
 • Гноєвидалення: Що допоможе у «брудній» справі? Практичний посібник аграрія
  «Agroexpert», 2018, № 4 (117).
 • Видалення, переробка та подальше застосування гною на молочних господарствах україни. Практичний посібник аграрія «Agroexpert», 2018, № 5 (118).

Власне кормовиробництво – основа ефективного ведення тваринницької галузі

Кормовиробництво

Все більше українських фермерів шукають шляхи здешевлення своєї продукції, не втрачаючи якості. Адже в часи, коли ціни на зернові ростуть, а витрати на корми мають найвищий відсоток з поміж інших потреб, важко залишатись конкурентоспроможними на ринку. Останнім часом ситуація в галузі кормовиробництва України стає дедалі складнішою. Подорожчання кормів, на думку експертів, може призвести до збитковості виробництва м’яса. Тому вкрай важливим зараз є вибір альтернативних методів і рішень, які дадуть змогу в подальшому не тільки заощадити власні кошти, але й зберегти якість та ефективність корму, від якого залежить підвищення продуктивності тварин. Багато підприємств вже переконалися, що вдалим рішенням даного питання є власне кормовиробництво.

З чого почати та як вибрати надійного постачальника обладнання для забезпечення власного господарства якісними кормами? Своїм досвідом з читачами журналу «Корми і Факти» поділилася директор Приватного Підприємства «Біла Каста», Олена Миколаївна Ващенко.

КіФ: Скільки часу ви виготовляєте власний комбікорм, чи є вже певні розрахунки економіки?

О.В.: Власний комбікорм ми виготовляємо вже більше двох місяців, термін ще не такий великий, але навіть за цей час ми переконалися, що власне кормовиробництво вигідніше.

За нашими підрахунками собівартість продукції зменшилася приблизно на 30%. Це при тому, що ми використовуємо лише частину своєї сировини, а іншу частину зернових та преміксову групу закуповуємо. Наш завод має потужність 3 т/год, цього вистачає, щоб повністю задовольнити потреби нашого господарства та навіть ще залишається, тому можна в перспективі ще й реалізовувати якісний комбікорм.

Це залежить від якості сировини. А тут вже від того, що ви дасте на переробку – те й отримаєте. Основна задача кожного фермера вирощувати продуктивних тварин і птицю, які будуть приносити прибуток. Для досягнення цієї мети годівля повинна бути якісна та збалансована. Тому ми чітко контролюємо всі інгредієнти та технологію виробництва. З власним комбікормовим заводом – це дуже просто.

Для підтвердження всі інгредієнти та вже готові комбікорми ми перевіряємо лабораторно. І можу з упевненістю сказати, що вони нічим не відрізняються від комбікормів великих промислових компаній.

КіФ: Чи є у ваших планах далі розвивати це направлення? Виготовляти комбікорм не лише для себе, але й на продаж?

О.В.:  У цьому напрямку. А далі треба трохи часу. Ринок комбікормів зараз заповнений як великими виробниками, так і малими, зважаючи на їх обсяги виробництва, нам дуже важко конкурувати з ними. І перш, ніж виготовляти високоякісні корми, потрібно розуміти, кому їх можна реалізовувати, тому ми активно працюємо над клієнтською базою, а також маємо в планах зробити ще й свій преміксовий завод по виготовленню продуктів преміксової групи.

КіФ: Ваші очікування виправдались, ви задоволені своїм придбанням?

О.В.: Так, ми дуже задоволені та переконані, що власний комбікормовий завод допоможе нам не лише заощадити на кормах, але й покращити

«Корми і Факти»: Олено Миколаївно, давайте познайомимо наших читачів з вашим підприємством. Які напрямки ви розвиваєте?

Олена Ващенко: Наше підприємство «Біла Каста» займається феркістю може обслуговувати навіть одна людина.

КіФ: Як швидко йшла підготовка і реалізація проєкту будівництва комбікормового заводу?

КіФ: Яким способом ви контролюєте якість виготовленого комбікорму?

О.В.: Звісно, комбікормовий завод – це переробне обладнання. Тому якість готового корму безпосередньо

О.В.: Безумовно кожен господар націлений тільки на подальший розвиток та завжди має в планах збільшити поголів’я, оптимізувати виробництво за всіма сучасними тенденціями.

Ми вже зробили перші кроки в годівлю наших тварин та птиці, дасть змогу стати незалежними від постачальників виробників комбікормів.

КіФ: Дякуємо, що відповіли на наші запитання, бажаємо успіхів в розвитку вашого підприємства.

Фермерством з 2014 року, знаходиться у Вінницькій області, селі Карабелівка. Ми працюємо по трьом напрямкам: рослинництвом, на орендованих землях вирощуємо зернові, утримуємо поголів’я ВРХ української чорно-рябої молочної і червоно-рябої молочної порід та промислове стадо курей-несучок кросів Тетра СЛ та Ломан Браун.

КіФ: Чому Ви вирішили збудувати власний комбікормовий завод?

О.В.: Наше підприємство невеликого масштабу, тому питання зниження собівартості продукції було вкрай важливим, для того, щоб залишатись конкурентоспроможними на ринку. Підвищення цін на комбікорми завдавало великих збитків підприємству, а шукати більш дешевих виробників, означало ризикувати якістю, а також нашкодити продуктивності тварин і птиці, які недоотримають всіх потрібних поживних речовин. Будівництво власного комбікормового заводу було найоптимальнішим рішенням.

КіФ: Якими були критерії при виборі обладнання для будівництва комбікормового заводу?
О.В.: Звісно для нас вкрай важливими були економіка та якість обладнання, далі ми орієнтувались на компактність виробництва, щоб це було організовано, не розкидано по території підприємства, та відповідало потребам нашого господарства по продуктивності. Ми розглядали декілька варіантів виробників комбікормового обладнання та зупинили свій вибір на компанії «Бушхофф», так як мали змогу відвідати та побачити на власні очі, як працюють їхні заводи в Україні. Нас вразила їхня економічність, швидкість монтажних робіт та простота в обслуговуванні, що для виробника теж є дуже важливим, адже чим складніший процес, тим важче потім знайти людину, яка буде працювати з цією технікою. Нам дуже сподобалося, що заводи «Бушхофф» не потребують значних людських втручань

О.В.: Весь процес відбувався дуже швидко відповідно до всіх термінів, прописаних у контракті. Так як будівля вже була готова, тому всі монтажні роботи були виконані за місяць. Хотілося б відмітити професійність монтажної бригади, яка оперативно та якісно установила все обладнання та разом із представником компанії «Бушхофф» з Німеччини провела всі необхідні налаштування програмного забезпечення. За три дні після монтажних робіт завод було запущено.

КіФ: Чи продовжується в подальшому ваша співпраця з компанією «Бушхофф»?

О.В.: Так, наша співпраця на цьому не закінчилась. З одного боку обладнання легке та доступне в обслуговуванні, та бувають різні робочі ситуації, спеціалісти компанії «Бушхофф» завжди на зв’язку, ми можемо звернутися до них з різними питаннями, які вирішуються швидко, чи то в телефонному режимі, чи то в дистанційному, адже німецькі партнери також мають доступ до нашої установки через інтернет. Питання вирішується за 2-3 хвилини

 

Наш сервіс – Ваш спокій

Наш сервіс

Ідея спроможності сільськогосподарських підприємств країн Західної Європи. Такий завод здатний вирішити відразу безліч проблем, що виникають у сільгосппідприємств при виробництві комбікорму. Але, в свою чергу, комбікормовий завод це складний технологічний об’єкт, ефективність роботи якого залежить від багатьох чинників, тому важливо, щоб його монтажем та обслуговуванням займались вузьконаправлені спеціалісти. Технічний сервіс відіграє не менш важливу роль в ефективній роботі обладнання. Для цього потрібно своєчасно проводити профілактику і регулярний моніторинг, так як їх відсутність може привести до серйозних поломок і матеріальних витрат. Проведення технічного обслуговування, сервісу та монтажу потребує висококласних фахівців з відповідним рівнем організації та підготовки, із застосуванням професійного інструменту та новітніх методів.

Вже майже 20 років лідером на ринку сучасного обладнання та техніки для виробництва комбікорму
в Україні є компанія «Buschhoff». Німецька якість і передові інженерні технології забезпечують ефективність роботи обладнання, яке відповідає новітнім досягненням науки і техніки. У співпраці з Buschhoff ви отримуєте більше, ніж надійний комбікормовий завод. Ви працюєте з партнером, який є фахівцем у своїй справі та готовий допомогти 24/7.

Спеціалісти компанії здійснюють сервісне обслуговування всіх видів технологічного обладнання для виготовлення комбікорму, зберігання і переробки зерна.

Завдання сервісної служби не лише ввести в експлуатацію, але й забезпечити безперебійну роботу та продовжити термін якісного функціонування комбікормового заводу компанії Buschhoff. Для цього роботи з технічного обслуговування проводяться в обов’язковому порядку з визначеною періодичністю. Ремонтні роботи, в свою чергу, виконуються за необхідності в залежності від технічного стану обладнання. Правильно виконати діагностику та профілактичні сервісні роботи здатний тільки досвідчений фахівець. Непрофесійне втручання може привести до некоректної роботи установки. У господарствах та підприємствах, де сервісна служба працює належним чином, комбікормовий завод виконує свою роботу без затримки й простою, забезпечуючи всіх тварин необхідною кількістю кормів.

Основу роботи служби технічного сервісу складають заходи по монтажу, введенню в експлуатацію, налаштуванню, регулюванню, гарантійному та післягарантійному обслуговуванню. Всі ремонтні роботи здійснюються відповідно стандартам та рекомендаціям компанії виробника, що регламентують порядок проведення сервісного обслуговування чи ремонту. Ми переконані, що сервіс та його організація має базуватися на таких принципах як:

 • регулярний контроль технічного стану;
 • оперативність прийняття інженерних рішень по відновленню, усуненню та правильному налаштуванню.
  Ось що з цього приводу говорить головний технічний інженер представництва компанії Buschhoff в Україні Богдан Менделюк: «Установка з виробництва комбікорму є складним механізмом. Зважаючи на це, сервіс та обслуговування є невід’ємною частиною нормального функціонування обладнання. Причини виходу з ладу установки можуть бути різні: порушення правил експлуатації, зміна початкових розмірів деталей в наслідок спрацювання, порушення регулювань окремих вузлів та механізмів. Наш досвід показує, що вчасно проведена діагностика, та тісне спілкування з нашими партнерами якісно покращують виробництво».

Діяльність компанії Buschhoff ґрунтується на принципах довготривалого партнерства, тому спеціалісти супроводжують клієнта від найперших етапів проектування і до сервісного обслуговування.

Сервісна команда регулярно здійснює контроль технічного стану установки, проводить необхідні профілактичні заходи. Окрім цього, обов’язково здійснюється автоматичний контроль справності установки через Інтернет. Незначні сервісні неполадки можна виправити на пряму з заводу-виробника у Німеччині. Такий підхід дає змогу своєчасно виявити будь-яку неполадку ще до того, як вона вплине на роботу установки. Досвід сервісної команди підтверджує, що вчасно проведена діагностика може попередити виникнення навіть найскладніших неполадок та швидко і якісно усунути їх.

Завдяки високоякісному обладнанню компанії, сервісні роботи мінімізуються: «Наші установки настільки хороші, що для них не потрібен сервіс, говорить керівник компанії Buschhoff в Україні, Демчак Микола Васильович. – Але якщо серйозно, то в нас є все необхідне для надання своєчасної допомоги – це і сервісна команда, а також склад запасних частин та сервісний транспорт. У багатьох питаннях нам допомагає безпосередньо завод з Німеччини через мережу Інтернет. А механічні та технічні речі забезпечує наша професійна бригада сервісних інженерів. Також в Україні всі установки підключені до мережі Інтернет. Клієнти використовують це не так активно, зате наша сервісна служба щодня має доступ до установки з офісу в Німеччині».

В даний час на світовому ринку кормової продукції панує невизначеність щодо майбутнього відновлення. Зважаючи на це, власне кормовиробництво дозволить не тільки перестати залежати від постійного підвищення цін на комбікорми, а й знизити їх собівартість, зберігши при цьому високу якість продукту. Ми розуміємо, що для кожного фермера вкрай важливо залишатись впевненим в ефективності та справності роботи свого обладнання, від якого залежить добробут тварин та птахів.

«В Україні не прості часи, проте ми свідомо залишаємось на ринку. Вирішили використати цей час для підтримки та покращення сервісу. Ми маємо багато задоволених клієнтів, які планують розширити наявні установки ̶ і це знак, що навіть у важкі часи не потрібно зупинятись, а посилено працювати. Тому переконані, що з командою, яка є в нас в Україні, ми зможемо побудувати в майбутньому ще багато установок», підкреслив Крістіан Бушхофф.

Сьогодні з упевненістю можна сказати, що власне кормовиробництво це зручно і економічно. Однак, обираючи обладнання, потрібно звертати увагу ще й на сервіс, адже якісне сервісне обслуговування є запорукою стабільного розвитку Вашого бізнесу.

Ідея впровадження власних комбікормових заводів стала однією з причин посилення конкурентоздатності-Наш сервіс Ваш спокій.

Разом до успіху: ваші ідеї – наші рішення

Наші рішення

Настали часи розвитку сучасних технологій в сільському господарстві, тому пора позбуватися старих «дідівських» методів роботи та починати впроваджувати сучасну високоякісну сільгосптехніку на своїх підприємствах, це дозволить вам відкрити масу нових горизонтів, допоможе заощадити та покращити ваші ідеї – наші рішення

Компанія «Сій Добро» – це надійний помічник для фермерів, який поставляє високоякісне обладнання для сільського господарства та надає послуги консультування, проектування, монтажу і сервісного обслуговування обладнання. Ми пропонуємо інноваційні рішення для тваринництва, які допомагають вивести фермерство на новий рівень: підняти продуктивність та ефективність фермерських господарств, збільшити прибутки та покращити якість продукції, повністю автоматизувавши ферму. В асортименті компанії «Сій Добро» виключ- но якісне німецьке обладнання від провідних виробників, перевірене на європейському ринку та в українських реаліях. В цій статті детальніше хотілося б зупинитися про головне у власному кормовиробництві, бо ми переконані, що будь-який корм, виготовлений на власному комбікормовому заводі, краще, ніж куплений у великих виробників.

Першим визначальним фактором є можливість контролювати якість корму. Господарство знає, яке зерно та який шрот використовувалися для приготування комбікорму.

Другим фактором є те, що власне комбікормове виробництво це завжди вигідно. Багато вітчизняних тваринницьких господарств займаються ще й рослинництвом, вирощуванням власної сировини – це спрощує процес виробництва комбікорму. Ми прораховували строки окупності, за умови використання власної сировини – це два-чотири роки. Коли сировина покупна, термін трохи довший – п’ять шість років.

Господарства, які перейшли з покупного комбікорму на власний, побудувавши завод, зазначають, що використання кормів зменшилося приблизно на 2 кг на корову, хоча надої молока при цьому збільшилися на 2 л. Все це стало можливим тільки завдяки тому, що зоотехнік розробив потрібний йому раціон і в точності до необхідних потреб виготовив його на власній установці.

Третім, не менш важливим, фактором є можливість розташування комбікормового заводу у безпосередній близькості до споживача його продукції, а це в свою чергу ще й питання біобезпеки та економії на логістиці. Відомо, що під час транспортування на великі відстані та ще поганими дорогами, існує ризик розшарування комбікорму на дрібніші й більші частинки, такий корм принесе мало користі вашим тваринам і птиці.

Для яких же підприємств вигідне власне комбікормове виробництво?

На мою думку, будь-які господарства, незалежно від розмірів, можуть розглядати питання створення власного комбікормового виробництва. До прикладу, для господарств із 30-40 коровами чи 50 свинями це буде мініустановка, для підприємства з 2 млн

З нашого досвіду, найбільш вигідним такий завод буде для середніх господарств (від 450 голів ВРХ). Хоча комбікорм, вироблений на власному заводі, можна також продавати іншим невеликим фермерам із того ж району, а це в свою чергу додатковий прибуток та можливість розширення бізнесу.

Слід зазначити також про енерговитратність комбікормової установки. Зважте: для виробництва дробленого комбікорму витрачається 6-7 кВт/тонну, для гранульованого – 50-70 кВт/ тонну – це дуже енергоощадна установка.

Тож, якщо ви переконалися у доцільності створення власного кормовиробництва, далі вам слід ознайомитись із особливостями будівництва таких заводів в Україні та умовами, за бажання проектування комбікормового заводу в готовій будівлі. Щоб мінімізувати ризик помилок за планування власної комбікормової установки, я рекомендую представникам господарства поїздити подивитися варіанти вже діючих виробництв, побачити їх, поспілкуватися з власниками про їхній досвід будівництва.

Також дуже важливо, щоб консультант, який допомагає у плануванні, якісно підходив до своєї роботи та мав досвід роботи в Україні, а не лише знання із проспектів. Важливий досвід як виробника обладнання, так і досвід людей на місцях, адже український ринок відрізняється від європейського. Тому нам неможливо скопіювати шаблон того ж німецького заводу, а треба зважати на вітчизняні реалії.

Зі свого досвіду скажу, що більшість вітчизняних підприємств купує соєвий шрот, який доставляється у великогабаритному транспорті. Тому важлива деталь при плануванні заводу – передбачити силос/ємність, який зможе прийняти соєвий шрот необхідного об’єму. Також, варто зауважити, що фракція наших шротів нерівномірна, в Європі цієї проблеми немає зовсім.

Окрім того, важливий нюанс – соєвий шрот має сипатися, а він, як і соняшниковий шрот, не надто добре сипкий. Потім його треба дозувати для помелу на дробарку. Тут важливо врахувати і сипучість, і фракцію для вибору оптимального технічного рішення.

Ще одна особливість України – наявність підлогових складів, яких у Європі вже практично не зустріти – хіба що у дрібних фермерів.

Багато деталей треба продумувати заздалегідь, особливо, коли вже є будівля і до неї треба прив’язувати майбутнє кормовиробництво.

Всі питання при конструюванні власного комбікормового заводу вам допоможе вирішити обладнання компанії Buschhoff, яка має різні варіанти техніки для задоволення будьяких потреб, та команда професіоналів компанії «Сій Добро», офіційного представника Buschhoff в Україні. Фахівці індивідуально розглянуть кожен проєкт, обов’язково врахують усі особливості господарства, вимоги і зауваження замовника.

Як свідчить практика, найкращі проєкти – ті, що реалізовані за активної участі спеціалістів підприємства під час розробки. Досвід і розум українських аграріїв допомагає реалізовувати прекрасні заводи

 

 

Фірма Eisele – це родинна фірма з майже 130-річною історією

Фірма Eisele

Фірма Eisele – це родинна фірма з майже 130-річною історією. Компанія виробляє і поставляє першокласне обладнання для с/г промисловості та біогазових­ установок. Якість продукції дозволяє компанії Eisele утримувати високі позиції і по праву бути лідерами ринку Німеччини. Розвиток підприємства під керівництвом вже четвертого покоління Айзеле відзначено числен-ними новими розробками насосів і міксерів. У фокусі устремлінь роду Eisele стоїть професійне комплексне обслуговування і діалог з клієнтами, постачальниками і висококваліфікованими співробітниками фірми. Крім того, важливою складовою філософії фірми Eisele є щільна, глобальна мережа збуту. Постійна оптимізація виробничих процесів неухильно підвищує конкурентоспроможність багатої традиціями фірми Eisele і на міжнародному ринку. Асортимент продукції компанії Eisele для сільського господарства Міксери і насоси компанії Eisele отримали визнання у всьому світі завдяки надійній роботі навіть після багаторічного постійного використання. Високі вимоги до якості компанія пред’являє при виготовленні техніки для сучасних сільськогосподарських підприємств. Особливо це стосується двигунів власного виробництва. Задоволеність клієнтів продукцією компанії Eisele говорить сама за себе, а їхні відгуки та побажання стимулюють постійні нові розробки.
Насоси:
Занурювальні насоси AT/ATF/GTF Вертикальні насоси VM/VMU/ VHM/VHG/VG/ VRM/VRG/VKM/ VKG Роторні насо-си DK Роторні насоси DK з дробаркою Будівелні і каналізаційні насоси BS/BSD/BSG

Нове технологічне рішення для видалення, переробки та подальшого застосування гною

На українському ринку технічного обладнання нещодавно з’явилася продукція для видалення, переробки та подальшого застосування гною на молочних господарствах. Це принципово нове технологічне рішення від німецької фірми «Франц Айзеле і сини, машинобудування й насоси» (Franz Eisele und Söhne GmbH und Co. KG Pumper und Maschinenfabrik), яка європейським фермерам відома вже понад сторіччя. А сьогодні вже українським фермерам стали доступні німецькі моторизовані міксери, насоси й аератори з приводом від заглибних електродвигунів.

Системи гноєвидалення для корівників молочного стада та ремонтного молодняку

Будь-яка тваринницька ферма стикається з проблемою видалення продуктів життєдіяльності тварин. Ще на початку будівництва ферми вправний господар потурбується про надійну систему гноєвидалення. І тут важливим є правильно обрана технологія видалення гноївки, адже правильний вибір гарантує кращі санітарні умови, ліпше здоров’я тварин, а відтак й високу продуктивність господарства. В Україні для вирішення цієї проблеми в корівниках, як для молочного стада, так і для молодняка, найчастіше використовують шибер зі стоком, де тимчасово зберігається гноївка.

Гній ВРХ різниться, перш за все, вмістом сухої речовини (СР). Так, у молочному стаді СР дорівнює 7-9%, а у молодняку – 10-11%. При зберіганні рідкої маси гною на поверхні утворюється плаваюча кірка. Тому перед відкачуванням таку масу потрібно перемішати – гомогенізувати. Якщо гній перемішати погано, то відкачування рідкої фракції підвищує вміст СР в залишковій масі і загострює цим ситуацію! Тобто рідка маса гною молодняку за рахунок вищого вмісту сухої речовини значно погіршує її транспортування та перемішування. І тут важливим є проектування/планування системи – адже неправильно встановлена система гноєвидалення може стати причиною замерзання і/або блокування, що, в свою чергу, призводить до великих проблем!

Стік в поперечний канал з попередньою ямою для рідкої маси гною.
Рідка маса гною самопливом стікає в розрахований по розмірах поперечний канал. Звідти вона переміщується через підйом/ підвищення в глибоку попередню яму. За необхідності рідка маса гною залишається в попередній ямі і перемішується за допомогою стаціонарного заглибного міксера. Вертикальний насос перекачує рідку масу гною в кінцеве сховище або промиває поперечний канал.

Стік у трубу діаметром 600 мм з попередньою ямою для рідкої маси гною.
За іншою конструкцією рідка маса гною самопливом стікає в розрізану трубу діаметром 600 мм. Звідти рідка маса переміщується через підвищення в глибоку попередню яму. За необхідності рідка маса гною залишається в попередній ямі і перемішується за допомогою стаціонарного занурюваного міксера. Вертикальний насос перекачує рідку масу гною в кінцеве сховище або промиває трубу.

Стік в кільцевий канал.
Рідка маса стікає самопливом в кільцевий канал. За допомогою міксера, що глибоко установлений у каналі, маса циркулює і гомогенізується. Далі вертикальний або заглибний насос перекачує рідку масу в кінцеве сховище для зберігання. Таку систему часто застосовують у зовнішніх стоках.

Зберігання і використання рідкої маси гною

Кінцеве зберігання, включаючи наповнення цистерни. Об’єми сховища для рідкої маси гною повинні бути розраховані не менше ніж на 6 місяців зберігання! Відходи складаються з безпосередньо гною, а також промивної та дощової води. Для ВРХ це 3,8 м3 виходу гною кожні 6 місяців на 1 гол. ВРХ (GV) (згідно з KTBL). Наприклад, 500 гол. молочного стада x 1 GV x 3,8 м3 = 1900 м3 необхідного об’єму для зберігання.

Внесення рідкої маси гною.
У процесі роботи швидке і просте наповнювання цистерни для транспортування гноївки гарантує високу продуктивність усієї системи. При тривалому транспортуванні працюють з резервними ємкостями, про що треба подбати заздалегідь.

Приземне внесення рідкої маси гною запобігає втраті азоту, що негативно впливає на клімат, і, між іншим, коштує фермерам грошей! З метою досягнення найбільшої ефективності використовують шлангові аплікатори, які гарантують точний розподіл рідкої маси гною.

Сепарація.
Для господарств, які налічують від 150 дійних корів, доцільно проводити процес сепарації. У цьому випадку добре зарекомендували себе мобільні сепараторні установки, які можна використовувати універсально. Вміст сухої речовини твердої фракції гною доходить до 35%, тому після сепарації її можна використовувати в якості підстилки для боксів відпочинку. За рахунок цього виключаються затрати на збирання та зберігання соломи. А ще це на 15% нижчий об’єм сховища для зберігання фільтрату, ніж для невідокремленої рідкої маси гною. Залишкова рідка маса гною краще підходить для удобрення пасовищ, кормових угідь.

Короткий опис технічних можливостей техніки, яка використовується при гноєвидаленні
Насоси Eisele для використання в сільському господарстві, промисловості та комунальному секторі, а також в біогазових установках, у всьому світі є гарантом високої надійності, відмінної якості і міцної конструкції.

Занурювальний насос.
Занурювальні насоси серії АТ виробляються Eisele з 1972 року і одержали тисячократне визнання. Завдяки спеціальній формі вхідного сопла і облицьованим твердої сталлю Widia лопатей шнека (версія S), забезпечується перекачування рідкого гною з підстілом, соломою або залишками кормів, а також стічних вод з мулом. Це відцентровий насос, який занурюється у середовище і призначений для перекачування із кінцевого місця зберігання і попередньої ями. Важкий тип конструкції. Широкий вибір приладь. Різноманітні моделі для багатостороннього використання, 400 В, трифазний струм.

Роторний насос.
Самовсмоктувальний, для висмоктування/опустошення і наповнювання попередньої ями чи кінцевого місця зберігання, для перекачування середовищ із вмістом твердих частинок до 30%. Лопаті крильчатки з металевим сердечником і оболонкою з пербунану (бутадієн-нитрильного каучуку). Привід від ВВП або електродвигуна (7,5 / 11,0 / 15,0 / 18,5 / 22,0 кВт). Продуктивність від 450 до 6000 л/хв (в залежності від середовища). Тиск 4-10 бар. Проста і швидка заміна крильчатки може бути виконана однією людиною. Доступ в камеру насоса після відгвинчування чотирьох кільцевих гайок кришки. Вільний вибір сторін всмоктування і нагнітання шляхом перестановки шарнірного валу. У стандартному виконанні – зносостійкі прокладки в корпусі насоса з торця і під кришкою. Мобільні насосні станції з одним або двома роторними насосами (продуктивність до 7400 л/хв). Великий вибір приладдя. Різноманітні моделі для багатостороннього використання.

Вертикальний насос.
Вертикальні насоси Eisele здобули визнання завдяки високій якості і продуктивності. Це відцентрові насоси, призначені для перекачування із кінцевого місця зберігання і попередньої ями.

Насос занурюється у середовище максимально до двигуна. Примусова подача за допомогою гвинтової крильчатки. Вхідне сопло і гвинтові лопаті зі спеціальними приварними крайками. Абсолютний захист від сухого ходу. Обертання в масляній ванні, ущільнення з контактним кільцем і висока зносостійкість. З соплом для перемішування або без нього.

Можливість повороту на 235 градусів. VM: з трифазним двигуном, захищеним від перевантаження, потужність 11,0 / 15,0 / 18,5 / 22,0 кВт, подача до 6000 л/хв. VG: з кутовою передачею EISELE для приводу від трактора, подача до 12000 л/хв. Важкий тип конструкції. Широкий вибір приладь. Різноманітні моделі для багатостороннього використання. Монтажна висота до 5,50 м стандарт.

Заглибний змішувач.
Для перемішування в кінцевому місці зберігання і попередній ямі. Міксер занурюється у середовище. Оптимальні лопаті міксера призначені для максимальної штовхаючої сили і кращого змішування. Змішувач опційно пересувний для мобільного використання. Важкий тип конструкції. Широкий вибір приладь. Різноманітні моделі для багатостороннього використання, 400 В, трифазний струм.

Кільцевий канал-змішувач.
Призначений для перемішування у кільцевих каналах із зануренням у середовище. Є різноманітні моделі для багатостороннього використання, з оптимальними лопатями міксера, які мають максимальну штовхаючу силу і краще змішування. Важкий тип конструкції, широкий вибір приладь, 400 В, трифазний струм.

Змішувач з відбором потужностей
Тракторний змішувач.
Для перемішування в попередніх ямах та кінцевому місці зберігання. Змішувач занурюється в середовище. Лопаті змішувача мають оптимальну форму для максимальної штовхаючої сили і кращого змішування. Монтажна довжина – 3,5-6,00 м. Важкий тип конструкції. Широкий вибір приладь. Різноманітні моделі для багатостороннього використання. З приводом від ВОП.

Тракторний змішувач.
Такий змішувач призначений для заповнення цистерни зверху. Модульна конструкція з можливістю мати різноманітні висоти та довжини. Поворотний чи нерухливий, гідравлічний з дистанційним управлінням чи вручну.

Системи гноєвидалення в корівниках як для дійного стада, так і для молодняку вимагають кращої техніки і добре спланованого використання. Команда інженерів фірми Eisele розробляє установки і планує насоси, міксери і сепаратори згідно з наданими умовами.

Сій добро, впроваджуючи сучасні технології модернізованої системи гноєвидалення з німецькою якістю обладнання та професійною установкою і своєчасним сервісним супроводом упродовж всієї експлуатації від фахівців компанії «Сій добро».

 

Геотермічна система вентиляції

система вентиляції

Великою популярністю у свинарів користується запатентована система геотермічної вентиляції, розробником якої є компанія «Бройєр». Це інноваційна система для вирівнювання температури в приміщенні свиноферми, при мінімальних затратах енергоресурсів в будь-який час року, і забезпечення оптимального мікроклімату.

Проблематика клімату свинокомплексів широко відома всім, хто займається свинарством. У спекотні дні тварини апатично лежать на землі, намагаючись уникнути контакту з іншими тваринами, та максимально знижують свою активність. Рух відновлюється тільки у вранішні години, коли нічна прохолода на короткий час знизила температуру у приміщенні свинокомплексу. Як результат, маємо зниження приростів, погіршення плодовитості, збільшення прохолостів і навіть смертельні випадки.

Надзвичайно небезпечні для свиней перепади температури між днем і ніччю. В окремі періоди року вони можуть досягати 15-20 °C. Восени та навесні варто стежити за різкими коливаннями зовнішньої температури. Адже в цей час системи вентиляції сильно навантажені. У свинарнику впродовж дня не має бути різких коливань (у 3-4 °С) температури.

Працівники повинні постійно контролювати показники температури і за потреби оптимізувати встановлені параметри вентиляції. Ці параметри мають відповідати потребам тварин. Саме тому постало питання винайти більш економічну і ефективну систему вентиляції.

Нова інноваційна система
Багато уваги розробці цієї проблеми приділив Вернер Гайслер, викладач, інженер науково-дослідного центру в місті Боксберг, Німеччина. Центр спеціалізується на системах кліматичного контролю свиноферм – оптимізація, планування; охолодження, нагрівання та зволоження повітря; розробка нових систем вентиляції та охолодження.

Спеціалісти шукали систему, яка приноситиме найменше дискомфорту і шкоди. Згодом була розроблена нова інноваційна система, яка є вдосконаленим та модернізованим прообразом вже давно існуючої системи підпільної вентиляції.

Провели багато дослідів, знайшли найкращі варіанти спорудження, оптимізували вкладання коштів у будівництво, адже нині домінує саме тенденція зменшення собівартості побудови.

Перші системи почали працювати за таким принципом ще 25 років тому. Деякі працюють досі й дають непогані результати без модернізації та вдосконалень. Серед основних переваг підпільної вентиляції, порівняно з іншими, є те, що повітря, залежно від його обміну та розрізу каналу, прибуває спочатку каналом під підлогою і тільки потім піднімається до тварин.

Геотермічна система вентиляції свинокомплексів дає просту можливість підвищення температури приточного повітря взимку та зниження влітку. Ця система набуває все більшого значення у зв’язку із зростанням цін на енергоносії на зміни клімату.

Функціонування геотермічної системи вентиляції можна пояснити достатньо просто. Приточне повітря подається у приміщення ферми, проходячи через «подушки» із каміння, які знаходяться під фермою. У саме приміщення повітря може потрапляти через вентиляційну стелю або з-під щілинної піділоги робочого проходу. «Подушки» із каміння розміщуються під фермою для максимального використання температури землі. Є також можливість розміщувати каміння поряд із фермою та засипати його землею. Такий варіант використовується в основному при реконструкції вже існуючих будівель.

Для будівництва геотермічної системи найважливішим є правильне планування. При цьому потрібно враховувати розміри будівлі, тварин, що там знаходитимуться (для різних відділів план буде різним), а також враховувати місцеві кліматичні умови.

Наприклад, у країнах із помірним кліматом та невеликими перепадами температури повітря між днем та ніччю і літом і взимку (як Голландія або Данія) геотермічна система не користується великим попитом. А от в умовах країн із континентальним кліматом система набуває великого значення, як технологічного, так і економічного. Наприклад, при перепадах температури між днем та ніччю 15-20 °C, температура приточного повітря протягом доби коливається не більше ніж на 1-2 °C. При цьому ефект охолодження досягає 10-12 °C. Тобто при температурі зовнішнього повітря 35 °C, температура приточного повітря може бути охолодженою до 23-24 °С.

Взимку ефект зворотній, що дає можливіть значно знизити необхідність підігріву. Всю цю роботу безкоштовно та успішно проводить земля! Додатковий ефект – це рівномірне розподілення свіжого повітря по всьому відділенні із тваринами.

При будівництві геотермічної системи виникають додаткові витрати, які пов’язані з будівництвом геотермічної (кам’яної) подушки. На противагу цим витратам геотермічна система приточної вентиляції має для господарства велике економічне значення. За рахунок кращого охолодженння обмін повітря в середньому за рік знижується до 20% – це економія енерговитрат на вентилювання. Взимку в більшості відділів, таких як запліднення, групове утримання та відгодівлі, повністю відпадає необхідність підігріву. У відділі дорощування витрати на підігрів істотно знижуються, що стає особливо цікавим на тлі постійно зростаючих енергоносіїв.

Спостерігається також зниження концентрації СО2 та аміаку у приміщенні, а це здоров’я тварин.

Геотермічна система вже зарекомендувала себе надзвичайно позитивно в Україні, особливо в умовах, де потрібні системи вентиляції, які здатні знизити піки температур влітку та взимку та робити це з максимальною екомічною ефективністю.

Переваги геотермічної системи вентиляції:

 • приток повітря за допомогою геотермічної системи вентиляції не вимагає окремих проміжних стель;
 • немає необхідності в регульованих заслінках для приточного повітря;
 • вирівнюється різниця температур (краще самопочуття і таким чином краща продуктивність тварин у всіх відділеннях);
 • вирівнюється вологість повітря (немає висихання слизової оболонки, зменшується кількість захворювань дихальних шляхів);
 • холодне приточне повітря взимку залишається внизу і піднімається на рівень тварин тоді, коли він досягає рівня температури повітря в свинарнику (немає холодного протягу!);
 • багаторічний досвід в цій області робить можливим планування, яке інші фірми собі не можуть дозволити;
 • співпраця з науково-дослідними центрами в Німеччині і Австрії (наприклад, сучасна племінна станція в Боксберзі, Баден-Вюртемберг).

Серед інших переваг: немає потреби у складному й дорогому обладнанні приточної вентиляції, відсутність конденсату, не суворі вимоги до систем витяжної вентиляції. Додатковий підігрів необхідний лише у відділах опоросу та дорощування.

Є деякі мінуси, але вони незначні, порівняно з плюсами. При будівництві такої системи виникають додаткові витрати, пов’язані з будівництвом геотермічної (кам’яної) подушки. На противагу цим витратам гео термічна система приточної вентиляції дає господарству можливість виграти економічно та в інших аспектах. Завдяки кращому охолодженню циркуляція повітря в середньому за рік знижується до 20% – це економія енерговитрат на вентиляцію. Ще виникають проблеми там, де люди працюють у проходах. Але й тут знайшли вихід: у приміщення повітря може потрапляти не лише з-під щілинної підлоги робочого проходу, а й через вентиляційну стелю.

За останній час фірма «Бройєр» значно розширила поле своєї діяльності. Численні продукти і послуги охоплюють обладнання для стайнь, корівників, свинокомплексів, а також установки для годування, вентиляції та видалення гною. Індивідуальні консультації та супровід проекту на місцях забезпечуються співробітниками сервісних служб. Оптимальне співвідношення ціни і якості, індивідуальні рішення і оптимальне виконання згідно з бажаннями клієнтів, висока якість матеріалів і виробничих процесів – це основні аспекти діяльності.

 

Готуйте корівники до літа взимку

корівники до літа

Ось і промайнули зимові свята… і літо вже не за горами. Скоро розпочнуться весняно-польові роботи, та й тваринникам розслаблятися не варто: для дійного стада літо – напружена пора року. Адже саме влітку з’являється багато чинників, що негативно впливають на молочну продуктивність худоби.

Приміром, корови почуваються найліпше за температури повітря 4–15°С й вологості 50–75%, а високі температури вони не витримують, тому слід уникати виникнення теплового стресу в худоби.

Для цього варто завчасно підготувати системи мікроклімату, які забезпечать оптимальний температурний режим у корівнику. Тож взимку у вас достатньо часу, аби визначитися, яка саме система найбільше придатна для вашого господарства та зробити все необхідне для її належного функціонування.

Отже, щоб забезпечити оптимальні значення температури й вологості в корівнику, необхідно використовувати систему вентиляції, головне завдання якої полягає у виведенні тих речовин, які завдають шкоди здоров’ю тварин або безпосередньо спорудам. Водночас у довкілля має потрапляти якнайменше відходів виробництва.

Основне значення має як цілеспрямоване відведення повітря, так і приплив свіжого.

Улітку тепло, яке продукують безпосередньо самі тварини, має виводитися з приміщення, щоб уникнути застою теплого повітря та запобігти виникненню у тварин теплового стресу.

Механічна вентиляція
Розмірковуючи про регулювання мікроклімату, не слід думати лишень про вентилятори, позаяк вони є лише одним із елементів системи вентиляції. Для оптимальної роботи їх варто комбінувати з підібраними за розміром і правильно розміщеними в корівнику припливними отворами.

Утім, вентилятори мають бути належним чином дібрані саме для вашого корівника, враховуючи всі особливості його конструкції та розміщення тварин.

Великі стельові вентилятори, які рухають повітря довкола тіла тварини, прискорюють випаровування, створюють ефект охолодження. Підвищення швидкості руху повітря з 0,9 до 1,35 м/с еквівалентно зниженню температури від 4 до 6°С. За допомогою сучасних вентиляторів можна досягти ефекту охолодження до 8°С.

На противагу стельовим, осьові промислові вентилятори утворюють лише горизонтальний потік повітря через корівник, тож багато місць із тваринами залишаються непровітрюваними. Для досягнення однакової концентрації повітря в приміщенні стельових вентиляторів необхідно встановити набагато менше, ніж осьових. До того ж перші економлять інвестиційні та експлуатаційні витрати і майже не створюють шуму в корівнику.

Завдяки руху повітря, що створюють стельові вентилятори, зменшується утворення конденсату на підлозі та поверхнях приміщення.

При цьому важливо, щоб не утворювалися завихрення й бажано уникати «мертвих» (непровітрюваних) зон під центральною частиною вентилятора.

Повітря не має стояти на місці, а мусить рівномірно поширюватись приміщенням завдяки чому поліпшуються його якісні характеристики.

Штори в корівнику
Штори – ще один варіант регулювання мікроклімату. Вони виконують функцію бічної вентиляції, принцип якої базується на різниці температур зовні та всередині приміщення.

На торці стіни встановлюють пластиковий корпус, в якому вмонтовані повітр яні насоси в кількості від 2-х до 4-х. Кожний із цих насосів послідовно вмикається і вимикається. Важливою особливістю штор є також їхня теплоізоляційна здатність. На цей показник впливають такі чинники: герметичність матеріалу, температура всередині приміщення й зовні, відсоток вологості, рівень барометричного тиску, вітер, проникнення інфрачервоних променів.

Завдяки високій теплоізоляції зменшується ризик промерзання всередині будівлі, а також утворення льоду на мембранах чи плівці, зберігається тепло в приміщенні та забезпечується кращий комфорт для тварин і працівників. У разі негерметичної системи, в яку з периметрів у різних місцях проникає зовнішнє повітря, теплоізоляція буде дуже низькою.

За використання мембранної штори, повітряні насоси працюють лише тоді, коли отвір повністю закритий, у разі частково відкритого отвору – працюють лише окремі насоси, а коли проріз повністю відкритий, то жоден із них не працює. Тому природна вентиляція з використанням мембран дуже енергоощадна.

Важливим аспектом для тваринницьких ферм є також рівень шуму, адже від нього безпосередньо залежить ступінь стресу тварин. У системі бічної вентиляції використовують малу кількість механічних деталей, які, до того ж, працюють у режимах дуже низьких швидкостей і практично не утворюють шуму в будівлі, що дуже важливо для комфортних умов утримання тварин.

Ще декілька рішень для уникнення теплового стресу
Окрім належної теплоізоляції дахів та самих приміщень, яка запобігає потраплянню надмірного тепла та прямих сонячних променів усередину, важливо забезпечувати худобу достатньою кількістю чистої питної води у вільному доступі. Також варто підготувати збалансований за потребами тварин раціон для спекотного періоду.

Є сенс встановити частотний регулятор: стельовий вентилятор із частотним регулятором споживає приблизно 3 Ватт на 1000 м3 рухомого повітря, осьові вентилятори – приблизно 30 Ватт/1000 м3. Швидкість руху повітря в усіх приміщеннях не має бути нижче 1–1,5 м/с, і важливо уникати утворення протягів.

Останнім часом популярними стають адіабатичні системи охолодження (випаровування або обприскування). Саме системи обприскування часто застосовують у комбінації з вентиляторами. Модульні колектори з нержавіючої сталі з розбризкувальними форсунками високого тиску зазвичай встановлюють над кормовим проходом. Але при цьому важливо стежити за тим, щоб від обприскування самі тварини та їхні стійла не намокали. Коли встановлений рівень температури підвищується, автоматично на певний період часу вмикається система охолодження.

Залежно від якості водопровідної води варто встановити до 4 фільтрів грубого та тонкого очищення. Завдяки системі обприскування можна досягти ефекту охолодження до 7°С, проте її ефективність обмежена високою вологістю повітря.

І останнє – дуже важливо контролювати вміст шкідливих речовин (газів та пилу) в повітрі, адже це негативно позначається на здоров’ї тварин, а відтак і на їхній продуктивності.

Проекти комбікормових заводів різної потужності — ПОРАДИ ЕКСПЕРТА

Проекти комбікормових заводів

Комбікормовий завод дозволяє знизити собівартість виробництва, покращити якість продукції та виробничі показники, насамперед конверсію корму у свиней. Утім, щоб досягти цих цілей, варто звернутися за порадою до професіоналів. Про те, які аспекти мають бути у фокусі при спорудженні власного комбікормового заводу, розповів експерт із кормовиробництва Микола Демчак у ході Технолого-управлінської секції ХІ Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство».

Планування заводу
Оцінивши переваги власного кормовиробництва та прийнявши рішення на його користь, варто розпочати з першого кроку у будівництві комбікормового заводу — планування потужностей. Насамперед потрібно визначитися — зводити нове приміщення чи реконструювати існуюче. Обидва варіанти мають як плюси, так і недоліки:

 • Будівництво «з нуля» дозволяє дотриматися порад щодо параметрів приміщення.
 • Реконструкція потужностей суттєво спрощує отримання дозволів на експлуатацію. Проте у такому разі доведеться підбирати обладнання під наявні характеристики будівлі, інвестувати у перебудову.

Яким би не був вибір, є готові рішення як на випадок реконструкції, так і будівництва нового заводу.

Довідка
Переваги власного комбікормового виробництва:

 • Можливість контролю рецепта та раціону (відомо, з якої сировини виготовили).
 • Можливість швидкої зміни рецептури.
 • Постійно свіжий корм (до 14-и днів).
 • Контроль якості вихідного корму.
 • Немає потреби в транспортуванні (що може складати до ⅓ від вартості корму).
 • Зниження виробничих витрат і собівартості корму.
 • Низькі витрати електроенергії (7–8 кВт/т).
 • Гігієна та статус здоров’я стада

Завальна яма і прийом сировини

Проектуючи завальну яму, варто зважати на низку аспектів:

 • проїзна чи ні (який транспорт підвозитиме сировину: великі чи малі вантажівки/зерновози тощо);
 • бокове чи заднє вивантаження;
 • величина/розмір (індивідуальний для кожного господарства, обговорюється на старті проекту);
 • заводська чи власного виробництва;
 • решітка та накриття.

Завальну яму краще оснастити решіткою, яка діє за принципом сита, очищає сировину від можливих «домішок» (каміння, грудки та ін.). Краще, щоб яма розміщувалася в ангарі або мала накриття, яке убезпечить від потрапляння сміття тощо.

Зберігання інгредієнтів комбікорму
Обираючи можливі варіанти, варто орієнтуватися на потужність заводу, об’єми виробництва комбікормів. Треба враховувати і географію розташування та погодні умови (наприклад, у зимовий період снігопади можуть перешкодити доставці сировини, тому краще подбати про можливість формування достатніх запасів). Зберігати компоненти майбутнього корму можна у силосах (поліестерових, металевих) чи мішках. Найчастіше господарства обирають 50-кубові силоси через зручність експлуатації. Модульні металеві силоси розташовують зазвичай у приміщеннях, а поліестерові стійкі до дії природніх факторів, тому їх можна встановлювати просто неба. В обох типах силосів зберігають і зернову, й білкову групу компонентів для виготовлення кормів.

Дозування преміксів і мінералів
При плануванні заводу потрібно знати точність дозування кожного компоненту раціону. Від цього залежить потреба у додатковому обладнанні. Приміром, якщо за рецептурою до кормів додається сіль чи крейда, буде достатньо прямого дозування, у випадку амінокислот, вітамінів тощо, потрібно встановлювати окремі ємності для додаткового зважування, щоб забезпечити точність подачі.

Плюси та мінуси гранулювання комбікормів

Переваги Недоліки
Можливість транспортування корму Дороговартісне обладнання
Довше зберігання, порівняно з сипучим Значні експлуатаційні витрати (газ, електроенергія тощо
Термічна обробка. Забезпечення дотримання вимог біобезпеки Втрата поживності

Коментар виробника

Ігор Денисюк, генеральний директор ТОВ «СП „Агродім”», Чернігівська область

«Наше господарство два роки обдумувало перспективи будівництва комбікормового заводу, розглядали безліч компаній-постачальників, спілкувалися з колегами.
Ухвалити рішення допоміг досвід одного з вітчизняних операторів. Нині маємо завод, який стабільно виробляє 4–5 т корму на годину, як і заявлено у техзавданні проекту. Причому комбікорми готуємо і для ВРХ, і для свиней.
Від моменту запуску заводу (грудень 2017-го) минуло вже майже два роки. Задоволені, що проблем з виробництвом кормів за цей час не виникало».

Зберігання готових кормів
Зазвичай у:

 • Модульних металевих силосах для зберігання комбікормів у приміщенні. При невеликій висоті, мають достатню кубатуру (можна робити більші запаси).
 • Поліестерових силосах («зовнішній» варіант). Їх можна розмістити на рампі, що забезпечить пряме відвантаження кормів на транспорт або на землі. У такому випадку готову продукцію переміщують шнеками. Якщо важлива швидкість відвантаження або потужність заводу сягає 10 т/год., силоси краще встановити на рампі.

Комп’ютерне управління
Популярна опція, адже дає можливість:

 • доступу до управління через Інтернет з будь-якої точки світу;
 • контролювати рецепти віддалено;
 • переносити дані з комп’ютера комбікормового заводу в інші програми, наприклад, у користування бухгалтерії підприємства. Завдяки комп’ютерному управлінню система може готувати понад 150 різних рецептів з 80-ти компонентів.

Головне — обрати якісне та надійне оснащення.

Основні елементи заводу
До основних елементів комбікормового заводу входять дробарка, змішувач та автофільтр. При їх виборі варто брати до уваги:

 • Молоткова дробарка — найпопулярніший вибір виробників. Серед аргументів на її користь — низька чутливість до пошкоджень, одне з найдешевших рішень, дозволяє установити додаткові магніти для «вловлювання» можливих металічних часток у сировині, а також паралельні очисники, які відбирають крупну/тверду фракцію перед надходженням у дробарку. Крім того, оснащена молотом із победітовими (порошковий твердий сплав з монокарбіду вольфраму (90%) як основної фази та кобальту (10%)) наплавками, що за твердістю практично дорівнює алмазу і гарантує високу якість та структурність корму, — рівномірність фракції сягає 98%.
 • Який змішувач кращий — вертикальний чи горизонтальний? Залежить від задачі. З виготовленням звичайного комбікорму (розмір часток — 0,6–0,65) добре справляється вертикальний змішувач, а для виробництва преміксів (більше важко сипучих компонентів) краще скористатися горизонтальним.

Оцінивши переваги власного кормовиробництва та прийнявши рішення на його користь, варто розпочати з першого кроку у будівництві комбікормового заводу— планування потужностей (реконструкція існуючого приміщення чи будівництво нового).