ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ПРИ ВИБОРІ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГНОЄВИДАЛЕННЯ

 

Український ринок технічно го обладнання за останні де кілька років істотно поповнив ся продукцією, яка видаляє, переробляє та дає можливість повторно використовувати гній. Мова йде про принципо во нові технологічні рішення від виробника Eisele, давно відомого для багатьох євро пейских  фермерів.  Сьогодні й українським фермерам до ступно обладнання для вида лення гною, яке прекрасно ви конує свої функції та задачі.

 

Як обрати обладнання для видалення гною?

Щоб визначитися з необ­ хідним обладнанням для вида­ лення гною, потрібно пройти декілька важливих кроків:

 

Також вибір тієї чи іншої мо­ делі залежить від того, яким чи­ ном утримуються тварини, го­ дуються, в якому фізіологічному стані знаходяться, чи є підстил­ ковий матеріал і так далі. Перед тим, як замовити обладнання для видалення гною, слід об­ говорити всі нюанси та деталі  з кваліфікованим спеціалістом

Яке пропонується облад нання для видалення гною?

Ціна на обладнання для ви­ далення гною залежить від характеристик тієї чи іншої моделі. Сьогодні найбільшим попитом користуються:

 

Де варто придбати систе ми гноєвидалення?

Системи гноєвидалення ви­ магають якісної техніки та до­ бре спланованого використан­ ня. Команда інженерів фірми Eisele розробляє установки і планує насоси, міксери та се­ паратори згідно з відповідни­ ми умовами.

Компанія «Сій Добро» – це офіційний український пред­ ставник Eisele, який має влас­ ну монтажну та сервісну служ­ бу для забезпечення клієнтів професійним сервісом. Наші співробітники з радістю допо­ можуть реалізувати ваші заду­ ми та стануть для вас надійни­ ми партнерами.

«Сій Добро» впроваджує су­ часні технології модернізова­ ної системи гноєвидалення з німецькою якістю обладнання та професійною установкою і своєчасним сервісним супро­ водом упродовж експлуатації.

 

НАСОСИ

 

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ СЕРІЇ АТ КОМПАКТНІ, ПОТУЖНІ, НА­ДІЙНІ, ЕФЕКТИВНІ

 

Компактні, потужні і  тися­  чі разів випробувані на прак­ тиці в найжорсткіших умовах: глибинні насоси серії AT. Кла­сичний насос від Eisele ха­ рактеризують високий ККД і зручність в експлуатації зав­ дяки простому управлінню. Серію АТ можна експлуатувати в мобільному і стаціонарному, сухому і вологому режимах. Діапазон потужності: від 3,0  до 22,0 кВт. Подача насоса: від 2300 л/хв до 6700 л/хв.

Всі частини для кріплення виготовлені з нержавіючої ста­ лі. Герметичні та  невимогли­ ві в обслуговуванні. Гвинтова лопать з наплавками твердо­ го сплаву відіа­сталь (змен­ шує зношування і подрібнює підстилку чи кормові рештки). Дуже легко встановлювати. Ідеальна розмірність для даної області використання. Захист від сухого ходу. Виробництво цього виду насосу в «Eisele» з 1972 року.

 

РОТОРНІ НАСОСИ DK

ВИСОКОПОТУЖНІ, ГНУЧКІ, МІЦНІ, ПЛАВНІ

Універсальні  насоси   се­  рії DK від  Eisele  продумані  до дрібниць і виконують свої функції навіть в найскладніших умовах експлуатації.

Комплексний асортимент приладдя та комплектуючих дозволяє розширити діапазон використання і виконати будь­ які запити замовників. Діапазон потужності: електропривод: від 5,5 кВт до 30,0 кВт. Привід від­ бору потужності: від 1500 л/хв до 6000 л/хв. Подача насоса: від 475 л/хв до 5700 л/хв.

 

ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ

ДИНАМІЧНІ, ЕФЕКТИВНІ, УНІКАЛЬНІ, ВИПРОБУВАНІ


Вертикальні насоси Eisele мають високий коефіцієнт ко­ рисної дії. Допускається ви­ сокий вміст сухих речовин (можливість перекачування). Стабільні, надійні рами кон­ струкції  запобігають  вібра­ ції. Захист  від сухого ходуБагаторічна експлуатація в екстремальних умовах не раз довела відмінну якість роботи вертикальних насосів Eisele. Ці невтомні "трудівники" справля­ ються з найскладнішими зав­ даннями, надійно змішуючи і перекачуючи до 12 000 л/хв. Діапазон потужності: від 3900 до 12 000 л/хв. Типи приводів: трифазний електродвигун або вал відбору потужності. Мон­ тажна висота: від 1,5 м до 5,5 м.

 

(масляна ванна з контактним ущільнюючим кільцем). Кана­ ли і матеріал для кріплення із нержавіючої сталі. Встановле­ на форсунка перемішування. Гвинтова лопать з наплавками твердого сплаву відіа­сталь (зменшує зношування і по­ дрібнює підстилку чи кормові рештки).

 

МІКСЕРИ

 

ЗАНУРЮВАЛЬНІ МІКСЕРИ З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ GTWS ПОТУЖНІ, МІЦНІ, НАДІЙНІ,ЕФЕКТИВНІ


Високий коефіцієнт корисної дії. Термоконтроль у механізмі перемикання (не може пере­ грітися!). Механізм у масляній ванні; контактне ущільнююче кільце. Всі частини власного виробництва.  Робоче   коле­ со виготовлене з нержавіючої сталі. Всі частини для кріплен­ ня з нержавіючої сталі.
Занурювальні міксери з електродвигуном Eisele гаран­ тують герметичність навіть під тиском і оснащені гідродина­ мічними двокрилими широки­ ми лопастями, які забезпечу­ ють максимальну ефективність в роботі і рентабельність. Бага­ тий асортимент перевіреного на досвіді приладдя та комп­ лектуючих розширює монтажні та експлуатаційні можливості обладнання. Програма GTWS, незважаючи на компактність, пропонує широкий спектр мож­ ливостей використання. Діапа­ зон потужності: від 2,2 кВт до 22,0 кВт.

НАУКА·ІННОВАЦІЇ·ТЕХНОЛОГІЇ

Серія GTWSU розроблена спеціально для забезпечення циркуляції в кільцевих кана­ лах. Високопотужний міксер  від Eisele працює в постійному режимі і забезпечує рівномірне перемішування навіть дуже гус­ тих субстратів. Діапазон потуж­ ності: 7,5 кВт, 11,0 кВт і 15,0 кВт.

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГНОЄВИДАЛЕННЯ

ГІДРАВЛІЧНІ HP-МІКСЕРИ

Оснащені мішалками дов­ жиною від 3,5 м до 6,0 м і шарнірним  з’єднанням  рами  з гідроналаштуванням, мік­ сери Eisele з валом відбору потужності пропонують іде­ альне мобільне рішення для широких діапазонів дії і різ­ них глибин занурення. Високі технології в поєднанні з вели­ кими практичними знаннями забезпечили міксерам  Eisele  з  валом  відбору   потужнос­ ті величезний успіх на ринку збуту. Діапазон потужності: 33,0 кВт і 48,0 кВт. Монтажна довжина: від 3,5 м до 6,0 м.


ПЕРЕВАГИ ПРОДУКЦІЇ ФІР МИ «EISELE» :

Засновник фірми Франц Айзеле в процесі створення і виготовлення своїх інновацій­ них розробок, які в подальшо­ му неодноразово отримували високу оцінку, взяв за аксіому принцип найвищої якості для своїх винаходів, оскільки ро­ зумів, що гідну і довготрива­ лу конкуренцію здатні скласти лише ті продукти, які відпові­ дають найжорсткішим вимо­ гам ринку. Його розробки удо­ сконалювалися наступними поколіннями, а спектр послуг та діапазон ринків збуту по­ стійно розширювався.

Досягти такого успіху можуть лише ті, хто здатний вкласти душу у свою справу, працювати з ентузіазмом і значною част кою перфекціонізму.

НАУКА·ІННОВАЦІЇ·ТЕХНОЛОГІЇЗАНУРЮВАЛЬНІ МІКСЕРИ З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ GTWSUтенсивності потоку і оснащені поштовховими лопатями для забезпечення високої ефек­ тивності при перемішуванні. Міцна конструкція зі зносостій­ ким торцевим ущільненням га­ рантує тривалий термін служ­ би при низькій закупівельній ціні. Діапазон потужності: від 7,5 кВт до 33,5 кВт.

Залиште відгук