Власне виробництво комбікорму – вигідно

Корми і годівля є визначальними чинниками підви щення продуктивності птиці. У структурі витрат на виробництво продукції птахівництва на корми при падає понад 70%. Також не менш важливим залишається питання якості кормів, критерієм ефективності яких є мак симальний вихід якісної продукції за оптимальних витрат. Та головна біда в тому, що зекономивши на кормі, ми отримуємо негативні наслідки і несемо ще більші матері альні витрати. То чи є альтернативне вирішення цього пи тання? Звісно, є.

Існує два шляхи придбання комбікорму. Перший, най простіший спосіб – це купити вже готовий продукт. Осно вним завданням залишається лише знайти надійного та перевіреного виробника. Другий спосіб, який однозначно гарантує вам якісний та економічний продукт – це виготовити власний комбі корм. «Та чи легко це зробити?» – спитаєте ви. На сьогоднішній день все більшої популярності на бирають компактні автоматизовані комбікормові заводи. Взагалі автоматизація аграрної сфери є, так би мовити, основним трендом сучасного господарювання, і в той час, як одні активно відстежують цю передову тенденцію, інші — все ще ставляться до неї з деякою недовірою, провідні господарства вже активно впроваджують та практикують новітні досягнення.

Сучасний компактний автоматизований комбікормо вий завод сприяє реалізації головних цілей підприємства:

 • зменшення затрат на виробництво тонни комбікорму з одночасним
 • збереженням високої його якості;
 • покращення конверсії комбікорму, що в свою чергу сприяє зростанню
 • продуктивності стада;
 • збільшення прибутку підприємства.

Компанія «Buschhoff» займається виробництвом та реалізацією проектів комбікормових заводів, мобільних установок для виробництва комбікорму, техніки для тран спортування зерна та шротів, елеваторів та зерносушарок, системи управління. Основне виробництво знаходиться в Німеччині, та представництва компанії розміщені в ба гатьох країнах світу. Для розуміння, наприклад, в Польщі близько 20% підприємств з відгодівлі птиці використову ють корм власного виробництва. Фермери, які виробля ють свій власний корм, переконані в тому, що у них краща якість корму при відносно низьких витратах.

Чому ж саме вигідно мати свій комбікормовий завод?

Ключовими перевагами автоматизованого комбікор мового заводу незалежно від розмірів господарства є:

 • мінімізація людського фактору через автоматизацію;
 • економія коштів на вивільненні певної кількості робо чого персоналу;
 • уникнення втрат корму;
 • запобігання контакту з переносниками інфекційних за хворювань;
 • убезпечення від потенційних крадіжок;
 • проста система управління промисловим заводом;
 • дотримання точної рецептури раціону, повний її кон троль, постійний
 • моніторинг та можливість швидкої заміни рецепту чи його коригування;
 • дистанційний контроль виробничих процесів;
 • можливість ведення статистики витрат, планування, точний звіт для бухгалтерії;
 • постійно свіжий корм (до 14 днів);
 • контроль якості;
 • немає необхідності в транспортуванні (що може склада ти до 1⁄3 від вартості корму);
 • зниження виробничих витрат та собівартості корму.

Компанія «Buschhoff Україна» забезпечує повний тех нологічний супровід, налаштування програмного забез печення, систему віддаленого доступу і спектр послуг з монтажу. Представники компанії зазначають, що комбікор мовий завод і супутнє обладнання – це частини своєрід ного конструктора, які компанія підлаштовує під потреби господарства.

Також додатковими перевагами власного виробництва корму, які відмічають безпосередньо самі фермери, є:

 • Стабільність рецепту та висока збереженість фракції (тонини помолу), що сприяє кращій якості яєць і м’яса, стабільним приростам.
 • Корм постійно однакової якості, а це в свою чергу – стабільна конверсія та відсутність стресу.
 • Гігієна та статус здоров’я, як результат: нижчі ветери нарні витрати та низька смертність.

Якщо говорити про доцільність власного виробництва в цифрах, то треба відмітити, що установку 10-80 т в день – обслуговує 1 оператор. Економія – не менша ніж 100.000 грн/ рік в порівнянні з альтернативною закупкою готового комбікорму. Після погашення витрат на установку – вироб ництво комбікорму вполовину дешевше, ніж на великому заводі. Зниження витрат корму на одну голову птиці при однакових результатах складе 2-3%:
500 тис. голів птиці х 2 г (економії) = 1т на добу х 365 днів = 365 тон корму в рік

Щодо затрат на запасні частини (а це, як правило, дета лі, що зношуються: молотки, сита тощо), то вони в грошо вому відношенні складають близько 10 центів на 1 тонну комбікорму.
Не менш важливим залишається питання енергоефек тивності. Енергозатрати на виробництво 1 тони готового комбікорму установкою Buschhoff складають в середньо му 7-8 кВт.

Власна лінія для виготовлення і гранулювання комбі корму – також хороший варіант для дбайливого господа ря. Вона забезпечує:

 • Повний менеджмент якості і управління рецептурою комбікормів.
 • Впевненість у здоров’ї стада.
 • Фінансова статистика витрат. Можливість довгостроко вого планування.
 • Незалежність від зовнішніх постачальників.
 • Низька собівартість виробництва.
 • Універсальність установки (зміна структури корму, фракції; одна установка може одночасно забезпечувати кормом різних тварин).
 • Використання власного зерна.

Кожен проект розглядається індивідуально, а підбір обладнання відбувається з урахуванням всіх особливос тей господарства та побажань замовника. Завдяки авто матизації такі комбікормові заводи дуже легкі в управлін ні. Комп’ютерна система управління частково виключає вплив людського фактору на виробництві та дозволяє під вищити точність дозування компонентів і мінеральних до бавок, а це, в свою чергу, сприяє підвищенню продуктив ності й зниженню собівартості готової продукції. Власне виробництво комбікорму гарантує вам упев неність у якості та складі готового продукту та дає можли вість знизити витрати на виробництво кормів.