Союз гною і обладнання

Обирайте компанію по обладнанню для утилізації гною так, ніби обираєте собі дружину чи коханку. Бо у тваринництві від гною нікуди не втечеш, але за правильного підходу про цес утилізації таки можна зробити приємним.

Будь-яке тваринницьке господарство рано чи пізно стає «фабрикою, що проду кує гній». Тому інвесторам, які вкладають кошти у тваринництво, ще на рівні під готовки проекту комплексу треба про думати систему утилізації гноївки. І щоб вирішити це питання, вибрати обладнан ня та встановити його на фермі буде за мало. Насамперед потрібно обирати собі надійного й порядного партнера.

Що має бути в зоні вашої уваги
На організацію системи гноєвидален ня й утилізації відходів життєдіяльності тварин впливає чимало чинників: систе ма утримання, годівля, вік і фізіологічний стан тварин тощо. В Україні для гноєвида лення в корівниках як для молочного ста да, так і для молодняку ВРХ найчастіше використовують шибер зі стоком. Проте треба враховувати, що дорослі тварини й молодняк продукують різний за своїм складом гній. Так, уміст сухої речовини в гної корів молочного стада становить 7–9%, тоді як у молодняку цей показник варіює в межах 10–11%. До того ж цей продукт не є гомогенною масою, і навіть голим оком видно розшарування його на фракції. Під час зберігання рідкої маси гною утворюється тонка м’яка кірка. Тому перед відкачуванням гній потрібно гомогенізувати. Якщо гній перемішаний погано, то відкачування рідкої фракції підвищує вміст сухої речовини в залиш ковій масі й загострює цим ситуацію. Тоб то маса гноївки молодняку через вищий уміст сухої речовини значно погіршує її транспортування та перемішування. Неправильно спланована установка з утилізації гною може стати причиною замерзання і/або блокування її роботи, що, у свою чергу, призводить до великих проблем. Тому тут надзвичайно важливо не помилитися у виборі обладнання.

Сій добро…, засіваючи ферми висококласним обладнанням для утилізації гною
Завдяки компанії «Сій Добро» на ринку України серед значної кількості вітчизня них і закордонних виробників набирає популярність продукція німецької фірми Eisele (працює на ринку Німеччини та всі єї Європи понад 130 років).

Самі знаєте, для кожної ферми має бути індивідуальний підхід з огляду на технологічні процеси, чисельність тва рин, стратегію розвитку ферми тощо. Досвідченість і практичний досвід спеціалістів-інженерів тут відіграє ключову роль. Отож, якщо ви шукаєте якість, дов говічність і надійність — вам сюди. Системи в корівниках як для дійного стада, так і для молодняку вимагають без доганної техніки й добре спланованої сис теми. Команда інженерів фірми Eisele пла нують установку та розміщають насоси, міксери й сепаратори згідно з наданими умовами індивідуально для кожної ферми.

Що пропонують?
Наразі компанія Eisele пропонує кіль ка систем видалення гною на молочно товарній фермі. За однією схемою рідка маса гною стікається в розрахований за розмірами поперечний канал, звідти пе реміщується через підйом/підвищення в глибоку попередню яму. Альтернатив ним рішенням є таке: коли маса гноївки стікає в розрізану 600-ту трубу, звідти переміщується через підвищення в гли боку попередню яму. За потреби маса гноївки залишається в попередній ямі й перемішується стаціонарним занурю ваним міксером. Вертикальний насос перекачує гноївку в кінцеве сховище або промиває поперечний канал чи 600-ту трубу — залежно від обраної технології. Ще одна система видалення гною від Eisele для застосування в зовнішніх сто ках. Рідка маса стікається в кільцевий канал і гомогенізується за допомогою глибоко встановленого циркуляційного міксера. Вертикальний або занурюваний насос перекачує рідку масу в кінцеве сховище для зберігання. Об’єми сховища для гноївки мають бути розраховані не менше ніж на шість місяців зберігання з урахуванням про мивної та дощової води. Саме тому спеці алісти компанії відштовхуються від циф ри 3,8 м³ виходу гною кожні шість місяців на одну гол ВРХ. Тобто для одного корів ника на 500 голів молочного стада треба сховище об’ємом 1900 м³ для зберігання виробленого гною. В Україні для часто використовують лагуни. І насамкінець, пам’ятайте, що гній — це завжди недоотриманний прибуток господарства.