Автоматизація виробництва – в ногу з часом

Основою годівлі ВРХ є грубі корми, однак роль якісного комбікорму в молоковиробництві набуває дедалі більшого значення. Адже, зрештою, це не лише витрати підприємства на корми, а й вплив їхньої якості на здоров’я і продуктивність худоби. Тому за планування раціонів варто розраховувати економічний ефект годівлі для підприємства.

Oднією з причин погіршення якості кормів і сировини є неналежне їх зберігання. Та нині існує багато технологій автоматизо ваного зберігання та контролю якості кормів. Приміром, нові ємності й установки для зберіган ня компонентів кормів (зернової групи, шротів і макухи) та приготування комбікормів обладнані цифровими технологіями. Комп’ютерна система управління таким обладнанням надає можливості:

  • Швидкого управління рецептурою та компо нентами раціонів.
  • Точного зважування й дозування всіх компо нентів.
  • Управління вартістю раціонів за зміни вартості компонентів.
  • Передачі даних й бухгалтерію та контролю со бівартості.
  • Контролю роботи установки для приготування комбікорму.
  • Зменшення впливу людського чинника.
  • Управління та сервісу через мережу Інтернет у віддаленому режимі.

Зберігання й дозування
Насамперед складування зернових компонентів і олійних шротів відбувається через продуктивну завальну яму з норією та лотковим ланцюговим транспортером у діапазоні продуктивності до 150 т/год. Також на цьому етапі можлива інтегра ція очищення. Зберігання сировини відбувається часто в круглих (зовні приміщення) або в гладко стінних силосах (усередині приміщення). Залеж но від сипких властивостей компонентів у примі щеннях використовують силоси з воронками на 45 або 60°, які завдяки квадратній конструкції за безпечують не тільки оптимальне використання приміщення, але й подальше вивантаження мате ріалу (опційно з люком для огляду). Для майже не сипких продуктів доступними є також силоси з розвантажувальними шнеками і мішалками. Дозування зернових компонентів та шротів у дробарку або в змішувальний бункер відбуваєть ся в основному через шнеки. Якщо складовані компоненти дозволяють, то ці транспортувальні агрегати інтегрують прямо в квадратний силос. Часто за стосовують шнеки діаметром до 300 мм, оскільки їх конструкція відповідає потребам дозованій кількості матеріалу. Управління повністю автоматизова не. Для мінералів на таких комбікормових установках застосовують спеці альні ємності різного виконання, які оснащені ланцюговими норіями і забез печують можливість більшого обсягу дозування компонентів за короткий проміжок часу. Також у цих ємностях можна встановити інтегровані мішал ки для досягнення повного їх спорожнення. Під час виконання спеціальних завдань у сфері мікродозування можна ви користовувати попередній ваговий дозатор або спеціальний горизонтальний мінеральний змішувач (місткість 250–750 л).

Таким чином, наприклад, мож на робити для клієнта індивідуальні попередні суміші, які далі дозуються як мінеральні у відповідний змішувальний агрегат. Щоб досягти вищої точності дозування, ваги налаштовують на кількість дрібних компонентів. Лінії з виробництва комбікормів деякі компанії виготовляють за індивідуаль ним проектом, із продуктивністю 1–20 т/год, а також з можливістю розширен ня і дооснащення за бажанням замовника. Вони призначені для підготовки ком бікормів відповідно до зазначених рецептур годівлі тварин на підприємстві.

Автоматизація всього процесу
Для роботи середніх за потужністю комбікормових заводів деякі компанії розробили повністю нове управління. До того ж їм вдалося поєднати в одне ціле вимоги щодо комфорту обслуговування, автоматизації, гнучкості, пов ного контролю за процесом, документування та економічної оцінки з про грамним забезпеченням – управління WIDOMIX ® Pro. Це повністю автома тизоване управління для комбікормових установок, що контролює всі про цеси: від зВажування (Wiegen), через Дозування (Dosieren) до зМішування (Mischen) і повне транспортуванням кормів За компактною автоматизованою одиницею ховається розроблений для цього власний промисловий комп’ютер із процесором Intel ® і багатьма стан дартними інтерфейсами.

Підприємство може контролювати роботу такої установки за допомогою системи управління, яка регулює всі процеси і, відповідно, документувати всі дані. Згідно з встановленою оператором програмою, комп’ютер налашто вує необхідний режим роботи лінії. Окрім того, завдяки сучасним комплектуючим (моторам, транспортуван ню, пусковим блокам із регуляцією подавання струму, датчикам рівнів) такі установки є енергоефективними. А автоматичне керування електроприво дами, перетворювачі частоти та контролери-оптимізатори разом із комп’ютеризованою системою керування економлять споживання електро енергії до 10–20%. Додаткові переваги автоматизації приготування комбікормів – це стабіль ний раціон, що сприяє підвищенню якості молока в корів та стабільним при ростам молодняку, однакова якість корму, що означає відсутність стресу в дійному стаді через зміну компонентів корму, високий статус здоров’я тва рин завдяки гігієні кормів (менше витрат на ветеринарні заходи, низька смертність худоби).