Обладнання, що заощаджує

Птахівничий ринок уже побачив інноваційний теплообмінник для пташника, за допомогою яко го можна заощаджувати на опаленні, а також зменшувати викиди СО2 в навколишнє середо вище

Україна посідає одне з провідних місць у світі з вироб ництва й експорту м’яса птиці. Щоб бути на достойно му місці, а найкраще розвиватися й зростати надалі, потрібно завжди орієнтуватися на нові тенденції вироб ничого й технологічного ринків. Сьогодення вимагає рухатися в бізнесовому просторі швидше, шукати варіантів збільшення прибутку й зменшення витрат. У час, коли дорожчають усі енергоресурси, варто замислитися над тим, як заощадити й не допускати спаду виробництва. Тому всі провідні країни світу намагаються розв’язати цю проблему й розробляють ноухау в системах опалення, вентиляції тощо. Винятком не стала й німецька компанія Prüllage Systeme, що випустила на ринок інноваційний теплообмінник для пташників, за допомогою якого можна не лише заоща джувати кошти, а й зменшувати викиди СО2 в навколишнє середовище. Теплообмінник EASY спеціально розроблено для застосування в пташниках, де утримують птицю на відгодівлі. Основна його ідея ґрунтується на зменшенні викидів СО2 , пилу й аміаку в тваринництві.

Теплообмінник використовує тепле відпрацьоване повіт ря для нагрівання свіжого й таким чином знижує до 60% витрат на опалення. У холодні дні досягається ефективність регенерації до 80% і теплообмінник може замінити теплову потужність до 170 кВ.

Основна перевага такого обігріву полягає в тому, що саме обладнання вста новлюють зовні, а не в зоні розміщення тварин. Агрегати для обігріву розміщують усередині приміщення по всій довжині поздовжньої стінки. Теплообмін відбувається за допомогою двох спеціальних стінних отворів. Агрегати для обігріву призначені для роботи на різних видах газу. Це означає, що можна використовувати як рідкий газ, так і природний. За допомогою теплообмінника можна також регулювати вологість повітря в пташнику. Вологе повітря пташника змінюється на підігріте сухим зовніш нім повітрям. Теплообмінник із перехресним струмом складається з корозійностійкої, з покриттям алюмінієвої плити, що має високий коефіцієнт теплопровідності, щоб енергію тепла відпрацьованого повітря передати свіжому потоку повітря і водночас, щоб вони не змішувалися. Спочатку тепле відпрацьоване повітря прохо дить через систему повітряних фільтрів із повністю авто матичним очищенням, де запорошене повітря пташ ника відділяється до 99% і не потрапляє в навколишнє середо вище. Одночасно вентилятор припливного повітря всмоктує холодне зовнішнє повітря в теплообмінник. Енергією відпрацьованого повітря свіже повітря нагрі вається й подається безпосередньо в пташник. Еко но мія середніх річних витрат на опалення становить до 60%.

Очищення пташника також суттєво спрощується, оскільки агрегати монтують із зовнішнього боку приміщення. Також у разі проведення сервісних робіт технічному фахівцю немає потреби заходити всередину приміщення, де утримується птиця, що позитивно позначається на гігієні комплексу. Цей факт також є позитивним, бо птиці не додається стресу.

Теплообмінник є самостійною системою й може встанов люватися в будьякий пташник, у якому вже утримують птицю, або в новий за безпосереднього планування його в будівлю. Керування має всі опції й може бути під’єднано до робочої системи. Ефективність цього інноваційного теплообмінника вже апробовано й доведено майже по всій Європі. Адже з тепло обмінником не тільки можна економити кошти на опа лення, а також зменшувати річні викиди СО2 та аміаку, покращити запах і мікроклімат у пташнику та врештірешт, зміцнити здоров’я птиці за рахунок меншого вживання антибіотиків та медикаментів.