Погода в корівнику

Погода, як відомо, одна з наймінливіших речей у нашому житті. До того ж впливає вона на здоров’я і самопочуття не тільки людини, а й тварини.

На щастя, «погоду» в тваринницьких при міщеннях можна та варто контролюва ти. Особливо якщо клімат країни, як у нас, континентальний, де взимку мінімальні тем ператури сягають 25°С, а влітку – до +35°С.

Мікроклімат у корівниках має бути комфортним Це найбільше стосується корівників із прив’язним та безприв’язним типом утримання, в яких тварини перебувають у приміщенні май же постійно. Як відомо, корова в середньому 85% свого продуктивного життя проводить у корівни ку. Тому мікроклімат дуже важливий для ство рення комфорту корів, задля підтримки їхнього міцного здоров’я та продуктивності, а також для зберігання високої якості молока.

До того ж без оптимальної вентиляції в корів нику може бути холодно та волого взимку й дуже спекотно влітку. Вентиляція дає змогу створити відмінні умови як для тварин, так і для працівників та уникнути низки проблем. Таких, наприклад, як ламініт, міжпальцевий дерматит, зниження відтворної здатності та погіршення здоров’я вимені. Часті шають випадки запалення вимені, спричинені мі кроорганізмами з довкілля, а також виникнення ацидозу рубця та інших захворювань.

Підбір вентиляторів
Розмірковуючи про вентиляцію, не слід думати лишень про вентилятори, позаяк вони є лише од ним із елементів системи вентиляції. Для опти мальної роботи їх потрібно комбінувати з піді браними за розміром та правильно розміщеними в корівнику припливними отворами.

Утім, вентилятори мають бути належним чи ном дібрані саме для вашого корівника, врахову ючи всі його особливості конструкції та розмі щення тварин.

Великі стельові вентилятори, які рухають пові тря довкола тіла тварини, прискорюють випаро вування, створюють ефект охолодження. Підви щення потоку повітря з 0,9 до 1,35 м/с еквівалент но зниженню температури від 4 до 6°С. За допомогою сучасних вентиляторів можна досяг ти ефекту охолодження до 8°С.

Стельові вентилятори більше придатні для цього, ніж осьові промислові. Останні утворюють лише го ризонтальний потік повітря через корівник, тож ба гато місць із тваринами залишаються непровітрю ваними. Для досягнення однакової конвенції пові тря в приміщенні стельових вентиляторів необхідно набагато менше, ніж осьових. До того ж перші еко номлять інвестиційні та експлуатаційні витрати і майже не створюють шуму в корівнику. Для низьких корівників використовують також стельові вентилятори, але інших конструкцій та параметрів. Але головна їхня функція так само полягає в оптимізації температурного режиму в приміщенні та підтриманні оптимальних умов для утримання корів.

Завдяки руху повітря, що створюють стельові вентилятори, зменшується утворення конденса ту на підлозі та поверхнях приміщення. При цьому важливо, щоб не утворювалися зави хрення та слід уникати «мертвих» (непровітрюва них) зон під центральною частиною вентилятора.

Повітря не має стояти на місці, а мусить рівно мірно поширюватись приміщенням завдяки чому поліпшуються його якісні характеристики.

Температурний комфорт
Вирівнювання температури в корівнику від підлоги до даху (в межах 1°С) поліпшує комфорт і самопочуття тварин. Особливо важливий контроль обміну повітря й температури в корівниках прив’язного типу утримання. У такому разі корови не мають змоги відійти від протягів і уникнути погано вентильо ваних місць, тож постійно перебувають під дією стресу через некомфортні умови утримання.

Використання стельових вентиляторів для при швидшення руху повітря є також одним із заходів, аби запобігти виникненню теплового стресу в корів.

Для повноцінної роботи корівника слід підтриму вати оптимальний баланс постійного температур ного режиму та вологості повітря. Дотримуйтесь правильного режиму вентиляції взимку та за спе котного літа, щоб була можливість забезпечити рів номірне подавання свіжого повітря в усе приміщен ня, де перебувають тварини. Бажано забезпечити надійну систему автоматики управління та кон тролю для того, щоб можна було вдатися до необхід них дій у разі виникнення нештатної ситуації в ро боті використовуваного обладнання.

Ми не можемо передбачити погоду завтра, але за допомогою інноваційних заходів можемо на неї впливати.